Σχέσεις σχολείου – οικογένειας. Εμπόδια και πρακτικές ενίσχυσης της συνεργασίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ελένη Παπαδοπούλου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχέσεις σχολείου – οικογένειας. Εμπόδια και πρακτικές ενίσχυσης της συνεργασίας

Λέξεις Κλειδιά: γονεϊκή εμπλοκή, σχολείο, οικογένεια, συνεργασία, καλές πρακτικές

Περίληψη: Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του παιδιού. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται
ολοένα και πιο φανερό ότι η συνεργασία σχολείου
– οικογένειας λειτουργεί θετικά στην εκπαιδευτική
διαδικασία, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας
των μαθητών αλλά και στη σχολική επιτυχία.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει την αξία της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας, τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξή της, τα εμπόδια που υπάρχουν για την επίτευξή της και τις πρακτικές που θα μπορούσαν να
συμβάλλουν στην ενίσχυσή της.

Keywords: parental involvement, school, family, collaboration, good practices

Abstract: Family and school are the most important agents
of development and socialization for a child. In
recent years it has become increasingly clear that
school-family collaboration is beneficial to the
educational process, the shaping of the students’
personality and the school success. The purpose of this study is to highlight the value of school-family cooperation,
the benefits of its development, the obstacles to achieving it and the practices
that could help strengthen it.

Κατεβάστε την εργασία: