Σχολές γονέων: ένα παράδειγμα βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ευδοξία Tσιρογιαννίδου, Μαρία Πλατσίδου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχολές γονέων: ένα παράδειγμα βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης

Λέξεις Κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση, πρόγραμμα παρέμβασης, Σχολές Γονέων

Περίληψη: Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει αν και κατά πόσο η
συμμετοχή στο θεσμό των Σχολών Γονέων επιφέρει βελτίωση στη συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση των γονέων που τις παρακολουθούν. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο χρονικές περιόδους,
κατά την έναρξη και κατά τη λήξη του προγράμματος, στο ίδιο δείγμα
πληθυσμού με σκοπό να δημιουργηθούν εξαρτημένα ή συσχετιζόμενα κατά
ζεύγη δείγματα (paired-samples). Ως εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν η σύντομη εκδοχή του Trait Emotional Intelligence Test (TEI-Que-SF) των
Petrides και Furnham (2006) και η διάσταση «ανάληψη της προοπτικής
του άλλου» της Κλίμακας Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης του Davis (1980).
Τα αποτελέσματα φανέρωσαν βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης
και της ενσυναίσθησης των συμμετεχόντων ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του προγράμματος στις Σχολές Γονέων. Ενδιαφέρον προκαλεί το
ότι δε βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στα έτη παρακολούθησης του θεσμού
και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τέλος, η παρούσα έρευνα συμφωνεί με
το συμπέρασμα των Schutte et al. (2001) περί θετικής συσχέτισης ανάμεσα
στη συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση.

Keywords: emotional intelligence, empathy, intervention, School of Parents

Abstract: The aim of the present study is to explore if parents’ participation in
the program “School of Parents” can enhance their level of emotional intelligence and empathy. Measures were taken twice, first at the beginning and
then at the end of the program, in the same sample of population, so that
paired-samples are formed. The research tools used were (a) the short
form of Petrides and Furnham’s (2006) Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEI-Que-SF) and (b) the part of Davis’s (1980) Interpersonal Reactivity Index addressed to “perspective taking”. According to the results,
the parents who attended the School of Parents show improved levels of
emotional intelligence and empathy. No correlation was found between
emotional intelligence and the years of attendance in the School of Parents,
a finding which is particularly interesting. Finally, the results about the correlation between emotional intelligence and empathy are consistent with
what was found in the Schutte et al. (2001) research.

Κατεβάστε την εργασία: