Σχολείο και διαπολιτισμικότητα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Άννα-Μαρία Καρακωνσταντίνου
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχολείο και διαπολιτισμικότητα

Λέξεις Κλειδιά: πολυπολιτισμικότητα, μαθητές, κοινωνικές ανισότητες, εκπαίδευση

Περίληψη: Η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων
της Ανατολικής Ευρώπης, σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, είναι γεγονότα που
επέφεραν, μεταξύ άλλων, την αναζωπύρωση του εθνικισμού και τον πολλαπλασιασμό των εθνοτικών και
ταυτοτικών συγκρούσεων στον κόσμο.1
Πυκνώνουν
επίσης ολοένα και περισσότερο οι ομάδες ατόμων οι
οποίες, για να υπερασπιστούν την ταυτότητά τους,
χρησιμοποιούν κάθε μέσο, όχι μόνο για την ενίσχυση της δικής τους, αλλά και
για την εξάλειψη της ταυτότητας των άλλων. Εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου
αποτελούν, εκτός του εθνικισμού, ο ρατσισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός.2
H σύγχρονη πολυπολιτισμικότητα και η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης δημιουργούν «νέες προϋποθέσεις εκκοινωνισμού του μαθητικού πληθυσμού»:3
τα
παιδιά καλούνται να ζήσουν σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό
κοινωνικό χώρο, να αναπτύξουν σχέσεις με πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές,
να εξοικειωθούν με ποικίλους τρόπους ζωής, να έρθουν αντιμέτωποι με κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα. Οι παραδοχές της απόλυτης γλωσσικής και πολιτισμικής ομοιογένειας, που καθορίζουν τους
στόχους της αγωγής και τη σχολική πράξη, δεν μπορούν να αποτελέσουν τη
βάση για τη δημιουργία ενός σχολείου ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές
σε συνθήκες πολιτισμικής πολυμορφίας (Γκόβαρης κ.ά., 2007). Διαμορφώνονται,
επομένως, νέοι όροι για αλλαγές στις προσεγγίσεις του ρόλου της εκπαίδευσης
στην κοινωνία της μετανεωτερικότητας4
(Μάρκου, 2004).

Keywords: multiculturalism, students, social inequalities, education

Abstract: The collapse of the communist regimes in Eastern
Europe, combined with the process of globalization,
are events that have caused, among other things, the
resurgence of nationalism and the proliferation of
ethnic and identity conflicts in the world (Taguieff,
2002). Also increasingly concentrating are groups
of people who for to defend their identity, they use
every means not only to strengthen them of their own, but also to destroy the
identity of others. Manifestations of this apart from nationalism, racism and
religion are also part of the phenomenon fanaticism (Vryzas, 1997). Modern
multiculturalism and the process of globalization create “new conditions for the
socialization of the student population’’ (Govaris, Theodoropoulou & Kontakos,
2007): children are called to live in a constantly changing multicultural
social space, to develop relationships with culturally different students, to
become familiar with a variety of lifestyles, to deal with social inequalities
and discrimination, prejudice and stereotypes. The assumptions of absolute
linguistic and cultural homogeneity that define the goals of education and
school practice cannot be the basis for creating a school of equal opportunities
for all students in conditions of cultural diversity (Govaris et al., 2007). New
conditions are therefore being formed for changes in the approaches to the
role of education in postmodern society (Markou, 2004).

Κατεβάστε την εργασία: