Σχολική ένταξη μαθητών/τριών με εθνοπολιτισμικές διαφορές και ο ρόλος των διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Κωνσταντίνα Τσιμπίδη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχολική ένταξη μαθητών/τριών με εθνοπολιτισμικές διαφορές και ο ρόλος των διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων

Λέξεις Κλειδιά: σχολική ένταξη, ρόλος διευθυντή/ντριας, διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλληλεπίδραση, εθνικές και πολιτισμικές διαφορές

Περίληψη: Το παρόν άρθρο με τίτλο «Σχολική ένταξη μαθητών/
τριών με εθνοπολιτισμικές διαφορές και ο ρόλος των
διευθυντών/ντριων των σχολικών μονάδων» έχει ως
στόχο να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνάς μας
σχετικά με τις αντιλήψεις των διευθυντών/ντριών
των δημοτικών σχολείων ενός δήμου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσον αφορά το ζήτημα της
σχολικής ένταξης μαθητών/τριών διαφορετικής
εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης και τον ρόλο
που καλούνται να διαδραματίσουν.
Πρόκειται για ποιοτική απογραφική έρευνα, η
οποία υλοποιήθηκε μέσω δεκαέξι (16) ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Η έρευνα έλαβε χώρα το χρονικό
διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2019. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι δεκαέξι
(16) από τους δεκαεπτά (17) διευθυντές/ντριες των δημοτικών σχολείων του εν
λόγω δήμου.

Keywords: school integration, multicultural education, directors of elementary schools’ role, interaction, national and cultural differences

Abstract: This article entitled “School integration of students
with national and cultural differences and the role
of directors” aims to present the perceptions of
directors of elementary schools of a municipality
of the Peloponnese Region about school integration
of students of different national and cultural
backgrounds and the role they are called to play.
Thus, qualitive research was conducted through
sixteen (16) interviews. Qualitive research took
place between April – May 2019. The sample
consisted of sixteen (16) out of seventeen (17)
directors of elementary schools.

Κατεβάστε την εργασία: