Σχολικός εκφοβισμός – Bullying

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Φλουρής Γεώργιος
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχολικός εκφοβισμός – Bullying

Λέξεις Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, παιδί-θύτης, παιδί-θύμα, ενδοσχολική βία

Περίληψη: Το bullying, ως μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, εντάσσεται στο πλαίσιο της
ενδοσχολικής βίας, και τείνει τα τελευταία χρόνια να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Ασκείται από τον ισχυρότερο προς τον λιγότερο ισχυρό, με σκοπό να τον πληγώσει, να
τον τραυματίσει, να τον βλάψει ή να τον εκφοβίσει, και μπορεί να έχει άμεση ή έμμεση
μορφή. Ξεκινά ως συμπεριφορά από την οικογένεια και εκδηλώνεται στο σχολείο, γι’
αυτό και χαρακτηρίζεται ως επιθετική συμπεριφορά και τοποθετείται στην ενδοσχολική
βία. Οι παράγοντες που το καθορίζουν είναι πολλοί, με πρωτεύοντες την οικογένεια, το
σχολείο και τον κύκλο των συνομηλίκων, οι οποίοι αποτελούν τους αρχικούς
κοινωνικοποιητικούς παράγοντες ενός παιδιού. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η
περιγραφή και ανάλυση του φαινομένου, καθώς και η πρόταση μερικών λύσεων για την
αντιμετώπισή του.

Keywords: school bullying, bullies, victims, in-school violence

Abstract: The school bullying, as a form of aggression, is part of in-school violence, and in
recent years tends to get rampant. Exercised by the strongest person to the less strong to
injure, hurt, appal or intimidate him, and may have direct or indirect form. It begins by
the family and occurs at school, so it is characterized as aggressive behavior and placed
in in-school violence. The factors that determine it varies, but the main of them are the
family, the school and the circle of peers, who are the primary socializing agents of a
child. The purpose of this article is to describe and analyze this phenomenon, and to
offer some solutions to deal with it.

Κατεβάστε την εργασία: