Σύγκριση επίδοσης μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών/τριών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Δήμητρα Κατσαρού
Ιδιότητα: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σύγκριση επίδοσης μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών/τριών

Λέξεις Κλειδιά: μονόγλωσσοι μαθητές/τριες, δίγλωσσοι, προγράμματα, επίδοση

Περίληψη: Η ανάγκη διερεύνησης του φαινομένου της διαφορετικής γλωσσικής επίδοσης των μαθητών/τριών από διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα, της
επίδοσης δηλαδή των μαθητών/τριών από άλλες
χώρες σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές/τριες,
αποτελεί καθημερινότητα για τις χώρες υποδοχής
μεταναστών. Στην παρoύσα εργασία θα παρoυσιαστoύν αρχικά εννoιoλoγικoί oρισμoί και θα αναδειχθεί ανασκoπικά η επίδoση των μαθητών/τριών μoνόγλωσσων-γηγενών και
δίγλωσσων-αλλοδαπών. Επιπλέον, θα αναφερθoύν oι πιθανoί παράγoντες πoυ
επιδρoύν σε αυτήν, παράγοντες σχετικοί με τη γλώσσα, με τη χώρα υποδοχής,
με την ψυχολογία του/της μαθητή/τριας και με τους γονείς του/της. Τέλoς, θα
εξαχθούν συμπεράσματα.

Keywords: monolingual, bilingual students, program, performance

Abstract: The need to investigate the phenomenon of
students’ different linguistic performance coming
from different language backgrounds, for example
students’ performance from other countries in
relation to native students’ performance, is a daily
occurrence in immigrant host countries. In this
present work, firstly conceptual definitions will be
presented and secondly the performance of the monolingual-native students
and the performance of the bilingual-foreigners students will be thoroughly
examined. In addition, possible factors that affect this performance will be
mentioned, as well as factors related to linguistics, the host country, the
student’s psychology and their parents. Finally, conclusions will be drawn.

Κατεβάστε την εργασία: