Σύνδρομο Asperger και κατανόηση του λόγου

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Kουλέπογλου Κατερίνα, Πανταζοπούλου Μαρία
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σύνδρομο Asperger και κατανόηση του λόγου

Λέξεις Κλειδιά: Σύνδρομο Αsperger, Θεωρία του Νου, Strange Stories, mental state explanations

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποδείξει τη δυσκολία που
εμφανίζουν παιδιά με σύνδρομο Αsperger σχετικά με τη «Θεωρία του Νου»,
επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα σχετικών διεθνών ερευνών και στηρίχτηκε
στις Strange Stories της Francesca Happé (1994). Συγκεκριμένα, έχει σκοπό να
εξετάσει την ικανότητα- εφόσον υπάρχει- παιδιών με σύνδρομο Asperger να
ανταποκριθούν σε ιστορίες σχετικές με καταστάσεις της καθημερινής ζωής όπου
οι άνθρωποι λένε πράγματα τα οποία δεν εννοούν κυριολεκτικά, δίνοντας
νοητικού περιεχομένου απαντήσεις- διευκρινίσεις (mental state explanations). Τα
υποκείμενα της έρευνάς μας, ήταν 86 παιδιά. Από αυτά τα 15 παρουσιάζουν
σύνδρομο Αsperger, – η διάγνωσή τους είχε γίνει στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ Β’ Αθήνας- και
είναι ηλικίας 11.5 έως 13.3 χρόνων. Τα υπόλοιπα 71 αποτέλεσαν την ομάδα
ελέγχου, ηλικίας 10.1 έως 12.6 χρόνων. Για την ανάλυση της έρευνάς μας
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0 για windows. Η έρευνa αυτή
συνιστά πρωτοποριακή έρευνα για τα ελληνικά δεδομένα, αφού δεν έχει
επιχειρηθεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν και μας βοήθησε να διαπιστώσουμε και
εμπειρικά πως τα παιδιά με σύνδρομο Asperger δυσκολεύονται στη «Θεωρία του
Νου», δηλαδή δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης του
εκάστοτε συνομιλητή τους, μπαίνοντας στη θέση του, καθώς και να κατανοήσουν
τα λανθάνοντα νοήματα του λόγου του.

Keywords: Σύνδρομο Αsperger, Θεωρία του Νου, Strange Stories, mental state explanations

Abstract: The aim of the present research is to demonstrate the difficulties faced by
children with Asperger’s syndrome in relation with the “Theory of Mind”, as well
as to confirm the conclusions of relevant international researches. The research is
based on Strange Stories by Francesca Happè (1994) and it aims particularly at
examining any possible abilities of children with Asperger’s syndrome to respond to stories of everyday situations where people don’t speak literally but give mental
state explanations. From the 86 children who participated in our research, 15 of
them have Asperger’s syndrome -officially diagnosed at KE.D.D.Y, B’ Athinas
(Centre for Differential Diagnosis, Diagnosis and Support, Second Athens District
) – aged 11.5 to 13.3 years whereas the rest 71, aged 10.1 to 12.6 years, formed
the control group. It is worth mentioning that the Statistical package SPSS 15.0 for
Windows was used for the research analysis.
It is the first time such a research is done in Greece and that is why it
should be considered a pioneer work. More specifically, it has helped us realize in
practice that children with Asperger’s syndrome find it difficult to perceive and
enter the “Theory of Mind”, i.e. the special mindset of their interlocutors, as well
as understand hidden messages in their speech.

Κατεβάστε την εργασία: