Σύχρονες αντιλήψεις για τη σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αδαμάντιος Παπασταμάτης
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σύχρονες αντιλήψεις για τη σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης

Λέξεις Κλειδιά: Θεωρία, πράξη, εκπαίδευση, πρακτική άσκηση

Περίληψη: Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην επισήμανση της στενής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην εκπαιδευτική θεωρία και την εκπαιδευτική πράξη. Βέβαια είναι γνωστό σε όλους ότι η μεταξύ τους σχέση ειναι γεμάτη προβλήματα. Γενεές εκπαιδευτικών, που φοίτησαν είτε σε Πανεπιστημιακά Τμήματα είτε σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες, έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους, ισχυριζόμενοι ότι αυτά που διδάσκονται στις σχολές εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών δεν τους βοηθούν να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους ικανότητες και δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν στην πράξη. Ωστόσο, η εκπαιδευτική θεωρία και η εκπαιδευτική πράξη βρίσκονται σε άρρηκτη σχέση μεταξύ τους, επειδή η διδασκαλία ως φαινόμενο απαιτεί μια ερμηνεία για το λόγο που είναι καλή ή κακή. Συνεπώς, αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να κρίνουν τη διδακτική τους πράξη, χρειάζεται να κατέχουν ττις βασικές έννοιες και αρχές της εκπαιδευτικής θεωρίας, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να κατευθύνουν τη διδασκαλία τους και όχι να κατευθύνονται από άλλους.

Keywords: theory, practice, education, teaching practice

Abstract: This paper sets out to explore the relationship between educational theory and educational practice. It is well known that the relation between them
is full of discrepancies. Graduates from schools of education have expressed
dissatisfaction, arguing that the things they are taught in these schools can
not be used in educational practice. Nevertheless, educational theory and educational practice are closely interrelated, since teaching as a phenomenon
presupposes an interpretation of the reasons that turn it into “good” or “bad”.
Therefore, educators who wish to benefit from taking proper decisions and
making effective choices in their teaching practice, need to master the basic
concepts of educational theory.

Κατεβάστε την εργασία: