Τα λάθη των μαθητών σύμφωνα με τις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες και η αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ιωάννα Βάμβουκα
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Τα λάθη των μαθητών σύμφωνα με τις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες και η αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης

Λέξεις Κλειδιά: λάθος, σφάλμα, αποτυχία, ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες, μαθησιακή διαδικασία

Περίληψη: Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να προσδιοριστεί η έννοια του λάθους στην εκπαίδευση και να καθοριστούν οι διαστάσεις του, δεδομένου ότι η διάπραξη λαθών συνίσταται σε ένα σύνθετο ψυχοπαιδαγωγικό φαινόμενο που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Αρχικά, επιχειρείται διάκριση της έννοιας τους λάθους από τις συναφείς έννοιες του σφάλματος και της αποτυχίας. Στη συνέχεια, προσεγγίζεται η έννοια του λάθους από τη σκοπιά της φιλοσοφίας, του συμπεριφορισμού, της κοινωνικής θεωρίας, της γνωστικής θεωρίας και της θεωρίας επεξεργασίας της πληροφορίας. Τέλος, προτείνονται τρόποι παιδαγωγικής αξιοποίησης του λάθους και υποδεικνύονται τρόποι απενοχοποίησης των μαθητικών λαθών.

Keywords: erreur, faute, echec, theories psychopedagogiques, processus d’apprentissage

Abstract: Le but de cet article est de determiner la notion de l’erreur dans le domaine de l’enseignement et de demontrer ses dimensions, etant donne que la
commission des erreurs est un complexe phenomene psychopedagogique qui
est influence de multiples facteurs. Tout d’abord, on fait la distinction de la
notion de l’erreur de celles de la faute et de l’echec. Ensuite, la notion de l’erreur est abordee par le cote de la philosophie, de la theorie behavioriste, de la
theorie sociocognitive, de la theorie cognitive et de celle du traitement de l’information. Enfin, on propose des manieres de mise en valeur pedagogique des erreurs et des facons de deculpabilisation des erreurs des eleves

Κατεβάστε την εργασία: