Τηλε-Συμβουλευτική εξ αποστάσεως με δικτυακές τεχνολογίες (Μελέτη περίπτωσης)

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Θεόδωρος Χριστοδούλου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Τηλε-Συμβουλευτική εξ αποστάσεως με δικτυακές τεχνολογίες (Μελέτη περίπτωσης)

Λέξεις Κλειδιά: τηλεδιάσκεψη, σύγχρονη επικοινωνία, εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Συμβουλευτική, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιμόρφωση

Περίληψη: Μέσω αυτού του άρθρου, αναδεικνύονται οι δυνατότητες των συστημάτων διαχείρισης μάθησης με
δικτυακές τεχνολογίες. α) Το άρθρο επιχειρεί την
ανάλυση επιλεγμένου συνόλου εργασιών με την εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση και την ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη μάθηση (e-learning). β) Αναδεικνύεται
το ζήτημα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε σχέση με
τις ανάγκες και τις διδακτικές πρακτικές καθώς και
γ) η επιστημολογική ταυτότητα της Ανοικτής και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης και η αναγκαιότητά της.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, παρουσιάζεται το μοντέλο
στον μαθητικό κόσμο, όσον αφορά τη μάθηση, την
πορεία και την περαιτέρω καριέρα τους, αλλά και
την ψυχική τους υγεία. Παρουσιάζονται συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη τις εξής θεωρίες: 1) κονστρουκτιβισμού, 2) θεωρίας
δραστηριοτήτων και 3) αρχών ψυχικής ευρωστίας. Η άποψη αυτή ενισχύεται
από την πεποίθηση ότι, αφενός μεν, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ίσως η
πρώτη καθολική μηχανή και ότι, αφετέρου, με τη δικτύωση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών αναδύονται νέες μορφές επικοινωνίας.

Keywords: teleconference, modern communication, Distance Education, primary education, counseling, secondary education, edification

Abstract: This article highlights the potential of online learning
management systems. a) The article attempts
to analyze a selected set of tasks with distance
education and e-learning. b) The issue of educational
technology in relation to its needs and teaching
practices and c) The epistemological identity of
Open and Distance Education and its necessity.
Based on these data, the model is presented to
the student world regarding their learning, course
and further career, as well as their mental health.
Conclusions are presented taking into account the
theories: 1) constructivism, 2) theory of activities
and 3) principles of mental robustness. This view is reinforced by the belief
that the computer is perhaps the first universal machine and that new forms
of communication are emerging with the networking of electronic computers.

Κατεβάστε την εργασία: