Το Θεατρικό Παιχνίδι στη διδασκαλία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Απόψεις των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωσή τους

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Βασιλεία Τσιώνη, Κωνσταντίνος Γκαραβέλας
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Το Θεατρικό Παιχνίδι στη διδασκαλία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Απόψεις των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωσή τους

Λέξεις Κλειδιά: επιμόρφωση εκπαιδευτικών, θεατρική αγωγή, πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη: Το Θεατρικό Παιχνίδι στη σύγχρονη εκπαιδευτική
πραγματικότητα αποτελεί μια διδακτική προσέγγιση μέσω της οποίας αντανακλώνται οι αναπτυξιακές δραστηριότητες των μαθητών, ενώ συμβάλλει
και στην ανάπτυξη, κατάκτηση και οργάνωση των
δεξιοτήτων τους. Το εν λόγω άρθρο αποτελεί μέρος
έρευνας που διεξήχθη με σκοπό την καταγραφή της
άποψης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά το Θεατρικό
Παιχνίδι ως εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συγκεκριμένα παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες/δυσλεξία, με προβλήματα συμπεριφοράς και με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσα από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί, μεταξύ άλλων, κατέγραψαν τις απόψεις τους για την κατάρτιση και εξειδίκευσή τους, ώστε να συμπεριλάβουν τα θεατρικά εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι έχουν ελλιπείς γνώσεις και επαφές με
την προτεινόμενη εκπαιδευτική προσέγγιση, εντούτοις πιστεύουν στην υποχρεωτική και επίσημη μορφή επιμόρφωσης και την αποδέχονται ως εναλλακτικό
τρόπο διδασκαλίας.

Keywords: teacher training, theatrical education, primary school

Abstract: In the modern educational system, Theatrical
Play is a teaching approach which reflects the
developmental activities of the students while it
also contributes to the development, conquering
and organizing of their skills. This article is part
of research conducted to register the aspect of primary education teachers
regarding Theatrical Play as an alternative educational approach. Especially, in
teaching children with educational needs such as dyslexia, behavioral problems,
and attention-deficit/ hyperactivity disorder.The quantitative method was used
to collect the data from primary education teachers. The data showed teachers
views about their training and specialization. Furthemore, it showed that teachers
included theatrical tools in the educational process. Results showed the that
teachers recognized their knowledge and exposure to the suggested educational
approach as incomplete. However, the teacher believe in the mandatory and
official educational form and accept it as an alterntive way of teaching.

Κατεβάστε την εργασία: