Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης στη λήψη αποφάσεων

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Απόστολος Βαγενάς
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης στη λήψη αποφάσεων

Λέξεις Κλειδιά: συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, λήψη αποφάσεων, σχολικό περιβάλλον, διαδικασία μάθησης, ενίσχυση δασκάλων, σχολική κουλτούρα

Περίληψη: Το σχολείο, όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία, αποτελεί αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι της
κοινωνίας, με αποτέλεσμα να την επηρεάζει αλλά
και να επηρεάζεται από αυτή. Προς σ’ αυτήν την
κατεύθυνση, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους
εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά
στη λήψη των εκπαιδευτικών αποφάσεων, κάτι που
θα ενισχύσει το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης.
Το παρόν άρθρο, λοιπόν, θα μελετήσει το μοντέλο
αυτό όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων, την
επίδρασή του στο σχολικό περιβάλλον και στη διαδικασία μάθησης, ενώ, τέλος,
θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματά του έναντι των υπόλοιπων μοντέλων, καθώς
και οι παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή του.

Keywords: collaborative leadership, decision making, school environment, learning process, teacher empowerment, school culture

Abstract: Τhe school, as it is known by the bibliography,
consists an inextricable and active part of the
society as its outcome is both to affect and be
affected by society’s function. Ιn this direction,
all the involved members should participate in
decision making as it reinforces the collaborative
agency in educational management. In this paper,
we will discuss how collaborative leadership is
associated with decision making, its effect on school
environment and learning process and finally we
will examine the advantages compared to the other
types of school management and the factors which prevent its implementation.

Κατεβάστε την εργασία: