Τρόποι ενδυνάμωσης των ελλειμματικών δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη αναφορά στη φωνολογική επίγνωση με διδακτικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενός μαθητή με διαγνωσμένη ακουστική δυσλεξία (Μελέτη περίπτωσης)

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Γιαννούλα Παπαγιάννη
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Τρόποι ενδυνάμωσης των ελλειμματικών δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη αναφορά στη φωνολογική επίγνωση με διδακτικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενός μαθητή με διαγνωσμένη ακουστική δυσλεξία (Μελέτη περίπτωσης)

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνία, λεκτική, γλώσσα, ακουστική δυσλεξία

Περίληψη: Ο άνθρωπος, από την πρώτη στιγμή της γέννησής
του και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, νιώθει την
τεράστια ανάγκη να επικοινωνεί με το περιβάλλον
του. Μέσω αυτής της επικοινωνίας του, εκφράζει τις
επιθυμίες και ανάγκες του, τα συναισθήματα και τις
σκέψεις του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω
λεκτικής όσο και μη λεκτικής επικοινωνίας ή εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας.
Δηλαδή ο άνθρωπος καθίσταται ικανός να μεταδώσει ένα μήνυμα-πληροφορία
μέσω της χρήσης του λόγου και της ομιλίας. Παράλληλα, κατά τη μετάδοση ενός
μηνύματος σημαντικότατο ρόλο έχει το ύφος που θα χρησιμοποιήσει, η χροιά της φωνής του και γενικότερα τα προσωδιακά και επιτονικά στοιχεία. Η γλώσσα, ως
κοινός παρονομαστής του λόγου και της ομιλίας, αποτελεί έναν κοινό κώδικα
επικοινωνίας σε μια γλωσσική κοινότητα. Ο τρόπος βέβαια που χρησιμοποιείται
διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αρκετοί επιστήμονες, στο διάβα της ιστορίας
και της χρονικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, ασχολήθηκαν με τομείς που
αφορούν τη γλώσσα, τη μορφή και την ανάπτυξή της, τον τρόπο χρήσης της κ.λπ.
μέσω παρατηρήσεων, ερευνητικών πειραμάτων και μελετών. Έτσι, συνδυάζοντας
τα αποτελέσματα και τις γνώσεις τους, ανέπτυξαν θεωρίες οι οποίες αποτελούν
σημείο αναφοράς και είναι ιδιαίτερα βοηθητικές και χρήσιμες σε κλάδους που
ασχολούνται με τη γλώσσα και τους επιμέρους τομείς της (π.χ. κλάδος γλωσσολογίας, λογοθεραπείας κ.λπ.).

Keywords: communication, verbal, language, auditory dyslexia

Abstract: Man from the first moment of his birth and
throughout of his life, he feels the enormous need
to communicate with his environment. Via of
communication, expresses his desires and needs,
emotions and his thoughts. This can be achieved
both verbally and non-verbally communication or
alternatives communication ropes. That is, man becomes capable of transmitting
a message-information through the use of speech and its speech. At the same
time, the transmission of a message plays a very important role style to use,
the tone of voice and more generally the prosodic and epithets. Language as a
common denominator of speech and speech is one common communication code
in a language community. The way of course used varies from person to person.
Enough scientists in the diava of history and the evolution of human species,
they dealt with areas concerning the language, its form and development, the
way of using it, etc. through observations, research experiments and studies.
So combined making them results and their knowledge developed theories
which are point reference and are particularly helpful and useful in industries
that deal with language and its individual sectors (e.g. branch of linguistics,
speech therapy, etc.).

Κατεβάστε την εργασία: