Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας των εφήβων και στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων άγχους

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Λαμπροπούλου Αικατερίνη
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας των εφήβων και στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων άγχους

Λέξεις Κλειδιά: Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας, στρατηγικές αντιμετώπι- σης αγχογόνων καταστάσεων, έφηβοι

Περίληψη: Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της υποκειμε-
νικής αίσθησης ευεξίας των εφήβων και των στρατηγικών που χρησιμοποι-
ούν για την αντιμετώπιση των αγχογόνων καταστάσεων. Το δείγμα αποτε-
λούσαν 232 έφηβοι (110 αγόρια και 122 κορίτσια) από δημόσια γυμνάσια
και λύκεια της περιοχής των Αθηνών. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη
χρήση του Ερωτηματολόγιου Υποκειμενικής Αίσθησης Ευεξίας (BSW/Y)
το οποίο μετράει τους παράγοντες: Θετική στάση απέναντι στη ζωή, Αυ-
τοεκτίμηση, Ικανοποίηση από τη ζωή, Προβλήματα, Σωματικά προβλήματα
και Καταθλιπτική διάθεση. Οι τρεις πρώτοι παράγοντες περιλαμβάνονται
σε ένα γενικότερο παράγοντα που ονομάζεται Ικανοποίηση, ενώ οι επόμε-
νοι τρεις περιλαμβάνονται στο γενικότερο παράγοντα Αίσθηση ασθένειας.
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κατα-
στάσεων Άγχους που περιγράφει τις στρατηγικές Οικογενειακή στήριξη,
Αποφυγή-Λήθη, Αδυναμία-Παραίτηση, Λύση προβλήματος, Απομόνωση,
Αναζήτηση βοήθειας και Αναθεώρηση-Ανασύνταξη. Τα αποτελέσματα έδει-
ξαν την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής αρνητικής συσχέτισης μεταξύ της
στρατηγικής Απόσυρση και των παραγόντων που δείχνουν θετική ευεξία
(Θετική στάση απέναντι στη ζωή, Αυτοεκτίμηση, Ικανοποίηση από τη ζωή,
Ικανοποίηση) και θετική συνάφεια με τους «αρνητικούς» παράγοντες της
ευεξίας (Προβλήματα, Σωματικά προβλήματα, Καταθλιπτική διάθεση, Αί-
σθηση ασθένειας). Επίσης, θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των παραγό-
ντων Καταθλιπτική διάθεση και Αδυναμία-Παραίτηση, όπως και μεταξύ των
παραγόντων Ικανοποίηση από τη ζωή και Οικογενειακή στήριξη. Τέλος, τα
ευρήματα ανέδειξαν διαφορές μεταξύ φύλου και ηλικίας όσον αφορά στην
υποκειμενική αίσθηση ευεξίας των εφήβων.

Keywords: Subjective well being, coping strategies, adolescents

Abstract: The aim of this study is to explore the relationship between Greek adolescents’
subjective well-being and the coping strategies they tend to use.
The participants, 232 adolescents (110 boys and 122 girls) attending Greek
public schools, filled in the Greek version of BSW/Y (Berne Questionnaire
of Subjective Well-Being/ Youth Form) as well as the ACOPS (Athens Coping
Scale for Children and Adolescents). According to the factorial structure
of BSW/Y, subjective well-being consists of six lower order factors
(Positive Attitude toward Life, Problems, Somatic Complaints, Self-Esteem,
Depressive Mood and Joy in Life) and two higher order factors (Satisfaction
and Ill-being). According to the factorial structure of the ACOPS, seven
coping strategies are adopted by adolescents (Family Assistance Seeking,
Personal Problem Solving, Avoidance – Emotional Control, Giving Up – Distancing,
Seeking Other’ s Support, Withdrawal and Forgetting). Results show
that there is statistically significant negative correlation between the coping
strategy of Withdrawal and positive subjective well-being factors (Positive
Attitude toward Life, Self-Esteem, Joy in Life and Satisfaction). On the other
hand, statistically significant positive correlation between the coping strategy
of Withdrawal and negative subjective well-being factors (Problems,
Somatic Complaints, Depressive Mood and Ill-being) was found. In addition,
positive correlation between Depressive Mood and Giving Up – Distancing
and between Joy in Life and Family Assistance Seeking was found. Finally, results
indicate gender and age differences concerning subjective well-being.

Κατεβάστε την εργασία: