Φύλο και ψυχική υγεία: η σχέση των γυναικών με τα ψυχοτρόπα φάρμακα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Βουλβούλη Αιμιλία
Ιδιότητα: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Φύλο και ψυχική υγεία: η σχέση των γυναικών με τα ψυχοτρόπα φάρμακα

Λέξεις Κλειδιά: φύλο, ψυχοτρόπα φάρμακα, ελληνική εθνογραφία, γυναί- κες και ψυχική υγεία.

Περίληψη: Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η εξερεύνηση της χρήσης «ήπιων» ψυ-
χοτρόπων φαρμάκων (psychotropic drugs) από γυναίκες σε μια επαρχιακή
πόλη στην Ελλάδα, μέσα από την σκοπιά του φύλου, όπως αυτή έχει συ-
ζητηθεί στο πλαίσιο της ελληνική εθνογραφίας. Το υλικό που χρησιμοποι-
είται βασίζεται σε εμπειρίες από έρευνα για το «οικογενειακό φαρμακείο»,
η οποία διήρκεσε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, σε γενικές παρατηρή-
σεις, σε συνεντεύξεις με γυναίκες που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων φαρμά-
κων και αναφέρονται στη χρήση αυτή καθαυτή, καθώς και στις αντιλήψεις
τους για τα ηρεμιστικά και τα ήπια αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Η ανάλυση
και η ερμηνεία των δεδομένων επικεντρώνεται πάντα μέσα από τη σκοπιά
του φύλου, στη διαδικασία της χρήσης των ψυχοτρόπων φαρμάκων: το ξε-
κίνημα, η ανάπτυξη της σχέσης με το φάρμακο, οι προσπάθειες διακοπής
τους και η μελλοντική ή όχι χρήση.

Keywords: gender, pshychotropic drugs, ethnography of Greece, women and mental health.

Abstract: The present article attempts to explore the use of “mild” psychotropic
drugs by women in a provincial city of Greece, using the analytical took of
gender as it has been discussed in the context of the ethnography of Greece.
Based on research concerning the family medicine chest which lasted for over a year, on general observations, interviews with women users of psy-
chotropic drugs as well as on their perceptions of such drugs, the present
analysis discusses, through the analytical prism of gender, the processes of
use of psychotropic substances: the beginning, the attachment to the drugs
and the efforts to stop the use.

Κατεβάστε την εργασία: