Ψυχική ανθεκτικότητα στις σχολικές κρίσεις

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Κλειώ Τζουμερκιώτη, Ζωγραφία Κολωνιάρη
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ψυχική ανθεκτικότητα στις σχολικές κρίσεις

Λέξεις Κλειδιά: ψυχική ανθεκτικότητα, σχολική παραβατικότητα, συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση

Περίληψη: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση
της δυνατότητας ύπαρξης της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πρόσωπο του/της μαθητή/τριας, του/της
εκπαιδευτικού και οποιουδήποτε άλλου εμπλέκεται
στη σχολική διαδικασία. Στην εισαγωγή γίνεται μία
προσπάθεια να κατανοηθεί το φαινόμενο της παραβατικότητας και δη της σχολικής παραβατικότητας.
Στο πρώτο κεφάλαιο δίδονται οι ορισμοί της σχολικής κρίσης και της ψυχικής ανθεκτικότητας και
αναφέρονται οι προστατευτικοί παράγοντες και οι
παράγοντες επικινδυνότητας που ευνοούν ή παρακωλύουν, αντίστοιχα, τη δυνατότητα ύπαρξής της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα ύπαρξης της ψυχικής
ανθεκτικότητας στον μαθητή/τρια και καταγράφονται τα χαρακτηριστικά ενός
ψυχικά ανθεκτικού παιδιού, αλλά και η σημασία της γόνιμης γονικής εμπλοκής
στη συναισθηματική ανάπτυξή του. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην προσωπικότητα του/της δασκάλου/ας. Παρουσιάζονται τα ιδεώδη γνωρίσματα που
πρέπει να έχει και παρατίθενται δύο παραδείγματα από την ορθόδοξη παράδοση, που αποτελούν πρότυπα μίμησης της σχέσης παιδαγωγού – παιδαγωγουμένου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση του
θέματος, που βασίζεται στους Τρεις Ιεράρχες. Τέλος, παρατίθεται ο επίλογος που
ανακεφαλαιώνει τα ήδη γραφέντα και εύχεται να έχει συμβάλει ουσιαστικά στην
πλήρη κατανόηση του θέματος.

Keywords: mental resistance, school delinquency, child’s emotional development, christian pedagogical theory

Abstract: The aim of this paper is to analyze the possibility
of mental resistance of students, teachers and
everyone who is involved in the school process. The
introduction attempts to present the phenomenon
of delinquency, particularly the phenomenon of
school delinquency. The first chapter defines
what school crisis and mental resistance is and
mentions the protective and risk factors which
define their existence. The second chapter presents
the need for mental resistance for the students and records the characteristics of
mentally resistant children, as well as the importance of parental involvement
in the emotional development of their child. The third chapter focuses on the
teacher’s personality. In this chapter, the ideals the teacher must have, are
presented along with two examples from the Orthodox tradition, about the
model of imitation the relationship between teacher and student is based
on. The fourth chapter presents a theory based on the Christian pedagogy
of the Three Hierarchies. In the conclusion is summarized what has already
been presented with the hope that everything has been understood and is
under of concern.

Κατεβάστε την εργασία: