Ψυχογλωσσική θεώρηση των δυσκολιών στην επεξεργασία της γραπτής και προφορικής γλώσσας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Δημήτρης Γ. Βούλγαρης
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ψυχογλωσσική θεώρηση των δυσκολιών στην επεξεργασία της γραπτής και προφορικής γλώσσας

Λέξεις Κλειδιά: Αναγνωστικές δυσκολίες, φωνολογική επεξεργασία

Περίληψη: Οι αναγνωστικές δυσκολίες αναγνωρίζονται, κατά βάση, ως γλωσσικού τύπου διαταραχές. Ενδέχεται να εμφανίζονται με πλήθος ελλειμμάτων
στο περιεχόμενο, στη μορφή και στη χρήση της γλώσσας, άλλοτε με εξειδικευμένο και άλλοτε με γενικευμένο χαρακτήρα. Επίσης, μπορεί να αφορούν σε χαμηλότερα ή υψηλότερα επίπεδα της γλώσσας ή ακόμα και στα
δύο, προκαλώντας διαφορετικές εκφάνσεις αναγνωστικών ή γενικότερα
γλωσσικών προβλημάτων. Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια μελέτη των
διαταραχών, που αφορούν στις ικανότητες λειτουργίας των διαφοροποιημένων τύπων επεξεργασίας στις διάφορες γλωσσικές διεργασίες που
πραγματώνονται με τη χρήση φωνολογικών πληροφοριών.

Keywords: Reading disabilities, phonological processing

Abstract: The reading difficulties are recognized, primarily, as linguistic type
disorders. Probably they are presented with a multitude of deficits in the
content, in the form and in the use of language, either in a specialised or a
generalised character. They can, also, concern lower or higher levels of language or even both, causing different expressions of reading or general linguistic problems. In this study, we attempt to investigate disorders that
concern the operational capabilities of differentiated types of processing,
in the various linguistic activities that are realized with the use of phonological information.

Κατεβάστε την εργασία: