Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και συμπεριφορά ατόμων με νοητική υστέρηση – Η αναγκαιότητα για ενημέρωση και σεξουαλική αγωγή

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αλέξανδρος Σταμάτιος Αντωνίου, Καλλιόπη Σωτηράκη
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και συμπεριφορά ατόμων με νοητική υστέρηση – Η αναγκαιότητα για ενημέρωση και σεξουαλική αγωγή

Λέξεις Κλειδιά: σεξουαλικότητα, νοητική υστέρηση, σεξουαλική ανάπτυξη, σεξουαλική συμπεριφορά

Περίληψη: Η σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με νοητική υστέρηση αποτελεί
μέχρι και σήμερα θέμα ταμπού και συχνά δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι
ανάγκες και οι επιθυμίες τους για σεξουαλική έκφραση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα νοητικώς υστερούντα άτομα
αντιλαμβάνονται τη σεξουαλική τους ταυτότητα και συνάπτουν σχέσεις με
άλλους. Το παρόν άρθρο σκοπό έχει να προσεγγίσει αφενός τις διαφορετικές
όψεις της σεξουαλικής ανάπτυξης της ειδικής αυτής κατηγορίας ατόμων με
ειδικές ανάγκες καθώς και αφετέρου τις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας
ζωής τους. Τα ευρήματα των σχετικών ερευνών που παρουσιάζονται καθιστούν
φανερή
την
έλλειψη
πληροφόρησης
των
ατόμων
αυτών
σε
θέματα
σεξουαλικότητας και προβάλλουν την επιτακτική ανάγκη για σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση και έγκυρη ενημέρωση τόσο των ίδιων όσο και του
περιβάλλοντός τους.

Keywords: sexuality, intellectual disability, mental retardation, sexual development

Abstract: The sexual behaviour of the individuals with intellectual disability is still
considered a taboo issue and often their needs and desires for sexual expression
are set aside. The way that individuals with intellectual disability perceive their
sexual identity and form relationships with others is particularly interesting. The
present paper aims to approach the different facets of sexual development of this
special disability group as well as present ways of improving their quality of life.
The findings of studies that are presented reveal that these individuals lack
information for sexuality issues and emphasise that is imperative to provide sex
education to them and to people of their environment.

Κατεβάστε την εργασία: