Όψεις της σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και προσφυγικά ρεύματα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Πηνελόπη Πουλερού
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Όψεις της σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και προσφυγικά ρεύματα

Λέξεις Κλειδιά: πρόσφυγας, εκπαιδευτική ένταξη, κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός, διαπολιτισμική εκπαίδευση

Περίληψη: Η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα (2015-2020)
έχει αποτελέσει ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα
θέματα (και) στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό Υπουργείο
Παιδείας, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ιδρύσει και εισάγει στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρόγραμμα υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων σχολικής ηλικίας.
Η δομή αυτή, γνωστή ως ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής
και Εκπαίδευσης Προσφύγων), έχει ως σκοπό την
εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη και προσαρμογή των μαθητών αυτών στο
σχολικό περιβάλλον, καθώς και την εκπαίδευσή τους σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Το άρθρο αυτό μελετά και σχολιάζει την εκπαιδευτική αυτή πολιτική, καταλήγοντας στη διαπίστωση ότι τα εν λόγω τμήματα δεν διασφαλίζουν και δεν προάγουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή ένταξη των παιδιών στην ελληνική κοινωνία
και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε διασφαλίζουν συνθήκες συνοχής
στις τοπικές κοινωνίες μέσω των σχολιασμών και συνερμηνειών με τις θεωρίες
της σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Keywords: refugee, educational inclusion, social and educational exclusion, intercultural education

Abstract: Refuges crisis in Greece (2015-2020) has become
one of the most discussed issues in Greek education
agenda. The last years, the Greek Ministry of
Education has established a project in order to
support and educated school-age refugees, who
are required to join in to the formal educational
system. This paper investigates the effects of this
educational policy in the range of theoretical and
empirical side.

Κατεβάστε την εργασία: