Entries by

Ενδοοικογενειακή βία: Βία κατά των γυναικών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Χρυσούλα Ποζίδου-Στολτίδου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ενδοοικογενειακή βία: Βία κατά των γυναικών

Λέξεις Κλειδιά: ενδοοικογενειακή βία, οικογένεια, γυναίκες, αντιμετώπιση, πρόληψη

Περίληψη: Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο θέμα την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών. Αρχικά, παραθέτουμε τους ορισμούς της οικογένειας, της ενδοοικογενειακής βίας, της βίας κατά των γυναικών.
Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στα εξωτερικά «γνωρίσματα» που παρουσιάζονται συχνά στις γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στις μορφές
της βίας, στους γενικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία των συνθηκών εκδήλωσης
της ενδοοικογενειακής βίας, στους δράστες και τις κατηγορίες των δραστών της
ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, αναφερόμαστε στην ενδοοικογενειακή βία και
στη διεθνή κοινότητα και στην ευρωπαϊκή πολιτική. Τέλος, αναφερόμαστε στην
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και στα παρεμβατικά προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισής της, και διατυπώνουμε τα δικά
μας γενικά συμπεράσματα που απορρέουν μέσα από αυτά.

Keywords: domestic violence, family, women, treatment, prevention

Abstract: The main theme of this paper is domestic violence
against women. We first list the definitions of
family, domestic violence, violence against women.
Then we refer to the external “recognitions’’ that
are often presented to women-victims of domestic
violence, the forms of violence, the general factors
that contribute to the creation of the conditions
of domestic violence, the perpetrators and the accusations of perpetrators of
domestic violence. As well as domestic violence and the international community
and European politics. Finally, we refer to the treatment of domestic violence
and the intervention programs for the prevention and treatment of domestic
violence against women and we formulate our own general conclusions that
emerge from them.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Ενδοοικογενειακή βία: Βία κατά των γυναικών”

Δυσλεξία: Φαινόμενο υπό διερεύνηση, ψυχομετρικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Φλώρα Ρεΐση
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Δυσλεξία: Φαινόμενο υπό διερεύνηση, ψυχομετρικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις

Λέξεις Κλειδιά: Δυσλεξία, ψυχομετρικές διαστάσεις, εκπαιδευτική επίδοση

Περίληψη: Οι μαθησιακές δυσκολίες ανάγνωσης και ορθογραφίας,
συχνά ιδωμένες υπό τον υπερώνυμο όρο Δυσλεξία,
προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων
για δεκαετίες. Το πρώιμο ενδιαφέρον της Ιατρικής και
Νευρολογίας διαδέχθηκε η έρευνα στον χώρο της
Ψυχολογίας, η οποία προέταξε τον κεντρικό ρόλο των
ψυχομετρικών εργαλείων στη διαγνωστική διαδικασία. Το όψιμο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τον χώρο
της Εκπαίδευσης, ο οποίος εισέφερε χρήσιμα στοιχεία
σχολικής επίδοσης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επιστημολογική δυσκολία
οριοθέτησης της δυσλεξίας ως έννοιας και ως μαθησιακής συμπεριφοράς, αλλά και
στις γνωστικές και εκπαιδευτικές παραμέτρους που ανέδειξε η ψυχοεκπαιδευτική
έρευνα. Αναφέρονται στοιχεία επίδοσης προερχόμενα από τη διαγνωστική διαδικασία
και αναδεικνύονται ζητήματα σχετικά με την ετερογένεια του δυσλεκτικού προφίλ και
την ομοιογένεια στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά εφήβων με δυσλεξία και εφήβων
που φοιτούν στη Γενική Τάξη. Το τελευταίο ανάγει το θέμα της σχολικής επίδοσης σε
ρυθμιστικό παράγοντα τόσο για τη διαφορική διάγνωση όσο και για την εκπόνηση
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε μαθητές Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Keywords: Dyslexia, psychometric dimensions, educational performance

Abstract: Learning difficulties in reading and spelling, often
seen under the broad term Dyslexia, have been
of great interest to scientists for decades. The
early interest in Medicine and Neurology was
followed by research in the field of Psychology,
which promoted the central role of psychometric
tools in the diagnostic process. The late interest
was manifested in the field of Education, from
which useful elements of school performance
come. The focus is on the epistemological difficulty of defining dyslexia as a
concept and as learning behavior but also on the cognitive and educational
parameters highlighted by psychoeducational research. Performance data
from the diagnostic process are reported and issues are raised regarding the
heterogeneity of the dyslexic profile and homogeneity in the educational
characteristics of adolescents with dyslexia and adolescents attending the
General Class. The latter raises the issue of school performance to a regulatory
factor both for differential diagnosis and for the preparation of educational
interventions for General and Special Education students.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Δυσλεξία: Φαινόμενο υπό διερεύνηση, ψυχομετρικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις”

Όψεις της σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και προσφυγικά ρεύματα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Πηνελόπη Πουλερού
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Όψεις της σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και προσφυγικά ρεύματα

Λέξεις Κλειδιά: πρόσφυγας, εκπαιδευτική ένταξη, κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός, διαπολιτισμική εκπαίδευση

Περίληψη: Η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα (2015-2020)
έχει αποτελέσει ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα
θέματα (και) στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό Υπουργείο
Παιδείας, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ιδρύσει και εισάγει στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρόγραμμα υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων σχολικής ηλικίας.
Η δομή αυτή, γνωστή ως ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής
και Εκπαίδευσης Προσφύγων), έχει ως σκοπό την
εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη και προσαρμογή των μαθητών αυτών στο
σχολικό περιβάλλον, καθώς και την εκπαίδευσή τους σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Το άρθρο αυτό μελετά και σχολιάζει την εκπαιδευτική αυτή πολιτική, καταλήγοντας στη διαπίστωση ότι τα εν λόγω τμήματα δεν διασφαλίζουν και δεν προάγουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή ένταξη των παιδιών στην ελληνική κοινωνία
και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε διασφαλίζουν συνθήκες συνοχής
στις τοπικές κοινωνίες μέσω των σχολιασμών και συνερμηνειών με τις θεωρίες
της σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Keywords: refugee, educational inclusion, social and educational exclusion, intercultural education

Abstract: Refuges crisis in Greece (2015-2020) has become
one of the most discussed issues in Greek education
agenda. The last years, the Greek Ministry of
Education has established a project in order to
support and educated school-age refugees, who
are required to join in to the formal educational
system. This paper investigates the effects of this
educational policy in the range of theoretical and
empirical side.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Όψεις της σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και προσφυγικά ρεύματα”

Ενσυναισθηματική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς: παράγοντας ικανοποίησης ασθενών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Πηνελόπη Αναστασιάδου, Χρήστος Τσιρώνης, Δημήτριος Ανδρεάδης
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ενσυναισθηματική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς: παράγοντας ικανοποίησης ασθενών

Λέξεις Κλειδιά: σχέση ιατρού – ασθενούς, παροχές υγείας, επικοινωνία, ενσυναίσθηση, εκπαίδευση

Περίληψη: Αδιαμφισβήτητα, οι ασθενείς, όταν ταλανίζονται
από προβλήματα υγείας, αναπτύσσουν παράλληλα τάσεις ανησυχίας, επιζητώντας κατανόηση και
συμπαράσταση από το ιατρικό προσωπικό. Συνεπώς,
ο/η ιατρός, εκτός από το σύνολο των επιστημονικών
γνώσεων και τις συνακόλουθες δεξιότητες, οφείλει
να κατανοεί την ανθρώπινη φύση, διατηρώντας
άριστη επικοινωνιακή σχέση με τους ασθενείς του.
Η σημασία μιας αμοιβαία καλής σχέσης ιατρού – ασθενούς είναι αναγκαίο να
μην παραβλέπεται, καθώς μια αποτελεσματική θεραπεία εξαρτάται άμεσα από
τον βαθμό της ποιότητας της εν λόγω σχέσης. Η ανωτέρω θεωρία κομίζει στο προσκήνιο του κοινωνικού διαλόγου προτάσεις ώστε: α) να ενσωματωθεί πληρέστερα ο παράγοντας της ενσυναίσθησης στις παρούσες παροχές υγείας, β) να
διατυπωθούν προτάσεις για την εκπαίδευση των φοιτητών υγείας στην ενσυναισθηματική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς. Η επικοινωνία αυτή, ως δείκτης της
ανθρωποκεντρικής φροντίδας, δύναται να συνεισφέρει στη διαδραστική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς, προσφέροντας, αφενός, ποικιλόμορφα οφέλη για την
πορεία της υγείας των ασθενών και αφετέρου, περαιτέρω ικανοποίησή τους από
τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Keywords: doctor-patient relationship, healthcare provision, communication, empathy, education

Abstract: Undoubtedly, when suffering, patients have a tendency
to develop anxiety, seeking understanding and support
from the medical staff. Therefore, in addition to
scientific knowledge the physician should also have
the following skills as well: an understanding of human
nature and excellent communication relationships
with his/her patients. The significance of a mutually
beneficial physician-patient relationship should not
be overlooked, as effective treatment directly depends
on the quality of such relationship. The above theory
puts the spotlight on social dialogue proposals, aiming at the following: (a) the
factor of empathy to be fully integrated into the current health benefits, and (b)
proposals to be made on training health students in physician-patient empathic
communication. Such communication, as an indicator of anthropocentric care, can
greatly contribute to interactive physician-patient communication, ensuring on the
one hand several benefits for the patient’s course of health and, on the other, their
further satisfaction with the health services provided.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Ενσυναισθηματική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς: παράγοντας ικανοποίησης ασθενών”

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Πρακτική εφαρμογή σε ΕΠΑΛ

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτα Καπερνέκα
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Πρακτική εφαρμογή σε ΕΠΑΛ

Λέξεις Κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, Μοντέλο EFQM

Περίληψη: Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη
ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με στόχο
την τήρηση και τη βελτίωση των προδιαγραφών των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται από το
Πρότυπο EFQM, ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών του ΕΠΑΛ. Με εργαλείο
επιλογής το Μοντέλο EFQΜ, επιχειρούμε την υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας σε ΕΠΑΛ. Για την εκπαίδευση, η Ολική Ποιότητα είναι η διηνεκής
προσπάθεια προς το άριστο, την τελειότητα. Αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση των
διαδικασιών του Εκπαιδευτικού Οργανισμού, στη μείωση των αδυναμιών του
συστήματος, στην ανάθεση ευθυνών στους μαθητές, στην ομαδική εργασία και
τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του σχολείου.
Την αρχική σύγκριση της ΔΟΠ με την Kλασική Διοίκηση ακολουθεί η ανάλυση
της δομής του EFQM. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα κριτήρια αξιολόγησης που
απαιτούνται και, τέλος, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία της εφαρμογής του
στο Επαγγελματικό Λύκειο.

Keywords: Total Quality Management in Education, EFQM Model

Abstract: This paper focuses on the development of a
Quality Management System, with the aim of
complying with and improving the specifications
of the educational services required by the EFQM
Standard, in order to meet the ever-changing
requirements of all recipients of EPAL services. With
the selection of EFQM Model as a tool, we attempt
the implementation of Total Quality Management
in EPAL. Total Quality is the perpetual effort towards excellence, perfection.
It aims at the continuous improvement of the processes of the Educational
Organization, in the reduction of the weaknesses of the system, in the assignment
of responsibilities to the students, in the group work and the participation of
all the bodies involved in the operation of the school.
The initial comparison of the TQM with the Classical Administration is
followed by the analysis of the structure of the EFQM. Then we present the
evaluation criteria that are required and finally we describe in detail the
process of its application in the Vocational Lyceum.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Πρακτική εφαρμογή σε ΕΠΑΛ”

The sociolinguistic aspect of migration: A thematic review

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ουρανία Σαρρή
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: The sociolinguistic aspect of migration: A thematic review

Λέξεις Κλειδιά: παγκοσμιοποίηση, γλωσσική επαφή, υπερ-πολυμορφία, πολύγλωσσο ρεπερτόριο

Περίληψη: Αν και η μετανάστευση δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο στην ιστορία του κόσμου, στη σύγχρονη εκδοχή
του, αυτή της «νέας» μετανάστευσης, συνδέεται με
την πρόοδο στην επικοινωνία και την τεχνολογία
της πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, η παγκοσμιοποίηση θεωρείται κοινωνιογλωσσικό θέμα, καθώς η
κινητικότητα των ανθρώπων περιλαμβάνει επίσης
την κινητικότητα των γλωσσικών και κοινωνικογλωσσικών πόρων.
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει θεωρητικά δεδομένα που διευκρινίζουν την αλληλεπίδραση γλώσσας και μετανάστευσης, προκειμένου να απαντηθεί το ερευνητικό
ερώτημα σχετικά με το πώς το πλαίσιο της «νέας» μετανάστευσης καθορίζει τις
παραμέτρους που διαμορφώνουν τα πρότυπα χρήσης της γλώσσας του ατόμου.
Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία μιας θεματικής βιβλιογραφικής επισκόπησης, στοχεύει στην παροχή σημαντικών πληροφοριών που θα βοηθήσουν τους
φοιτητές και τους ερευνητές στη διαμόρφωση του θεωρητικού και αναλυτικού
πλαισίου των ερευνών τους.

Keywords: globalization, language contact, super-diversity, multilingual repertoires

Abstract: Although migration is an old phenomenon in the
history of the world, in its contemporary version,
that of new migration, it is associated with advances
in communications and information technology.
Under this scope, globalization is viewed as a
sociolinguistic subject matter, since the mobility
of people also involves the mobility of linguistic
and sociolinguistic resources.
This article presents literature findings that elucidate the relationship
between language and migration in order to respond to the research question
on how the context of new migration sets the parameters that shape the
individual’s patterns of language use. Using the methodology of a thematic
literature review, it aims to provide significant insights that may assist students
and researchers in the formation of the theoretical and analytical framework
of their investigations.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “The sociolinguistic aspect of migration: A thematic review”

Student mobility and its contribution to shaping the identity of the european citizen

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Όλγα Παχή
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Student mobility and its contribution to shaping the identity of the european citizen

Λέξεις Κλειδιά: σχολική συνεργασία, κινητικότητα μαθητών, Eυρωπαίος πολίτης, βιωσιμότητα

Περίληψη: Η Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 προώθησε την
πραγματική διάσταση της εκπαιδευτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, κυρίως μεταξύ των σχολείων ως
ειδικού πεδίου ενδιαφέροντος, ένα ενδιαφέρον που
πυροδοτήθηκε από την Πράσινη Βίβλο το 1993 και
στόχευε στην ενίσχυση της κοινής αγοράς εργασίας.
Η σχολική συνεργασία συμπεριλήφθηκε αρχικά στο
πρόγραμμα Comenius και στη συνέχεια στο πρόγραμμα Erasmus+ από το 2014.
Αυτή η συνεργασία υλοποιείται με σχολικές και στρατηγικές συνεργασίες. Επιπλέον, προκειμένου να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική συνεργασία, υλοποιούνται και άλλες ευρωπαϊκές δραστηριότητες, όπως το πρόγραμμα Euroscola
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Ευρωπαϊκό Σχολείο». Επομένως, οι μαθητές/τριες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με διαφορετικούς πολιτισμούς και ανθρώπους, εκφράζοντας παράλληλα
παρόμοιες αξίες, διαμορφώνοντας έτσι την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη, ο
οποίος χαρακτηρίζεται από πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία, αυτόνομη σκέψη και
δράση. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στην ανάδειξη των θετικών επιπτώσεων
της κινητικότητας των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, ως
αυριανών ενεργών Ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, στόχος του είναι να προτείνει δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και
τους φορείς του, προκειμένου να επιλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα, για να
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτής της εκπαιδευτικής συνεργασίας.

Keywords: school cooperation, student mobility, European citizen, sustainability

Abstract: The 1992 Maastricht Treaty promoted the true
dimension of educational cooperation in Europe,
mainly between schools as a special field of
interest, an interest which was triggered by the
Green Paper in 1993 and aimed at strengthening
the common labor market. School cooperation was
initially included in the Comenius programme
and subsequently in the Erasmus+ programme as of 2014. This cooperation is
implemented with school and strategic partnerships. In addition, in order to
support European educational cooperation, other European activities have been
organized, such as the Euroscola European Parliament Education Programme
and the “Europe school” Commission Competition. Therefore, students can
interact with different cultures and people, while expressing similar values,
thus shaping the identity of the European citizen, who is characterised by
cooperative spirit, flexibility, autonomous thinking and action. This paper focuses
on highlighting the positive effects of student mobility in shaping the identity
of students, as tomorrow’s active European citizens. Furthermore, its aim is
to propose actions to be implemented by the Greek Ministry of Education and
its entities, in order to solve identified problems, to ensure the sustainability
of this educational cooperation.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Student mobility and its contribution to shaping the identity of the european citizen”

Οι παράγοντες οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής θεραπευτικής ομάδας σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Νεκτάριος-Θεοχάρης Τσαρουχάς
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Οι παράγοντες οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής θεραπευτικής ομάδας σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών

Λέξεις Κλειδιά: ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, διεπαγγελματική θεραπευτική ομάδα, οργάνωσηλειτουργία, χρόνιοι ψυχικά ασθενείς

Περίληψη: Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των
παραγόντων οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής θεραπευτικής ομάδας προσωπικού σε
μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χρονίων
ψυχικά ασθενών. Το δείγμα της παρούσας μελέτης
αποτελείται από εκατόν δεκατέσσερις (114) επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι εργάζονταν σε
μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για χρονίους ψυχικά ασθενείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της μελέτης αυτής, τα μέλη της διεπαγγελματικής
θεραπευτικής ομάδας του προσωπικού δηλώνουν ότι
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά αισθάνονται κουρασμένοι ή ανήμποροι
να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας του προσωπικού. Το κυρίαρχο συναίσθημα που νιώθουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας για
τους χρονίους ψυχικά ασθενείς είναι κυρίως η λύπη. Επιπλέον, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση μίας
δυσλειτουργίας, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού, την ύπαρξη κατάλληλης εσωτερικής και εξωτερικής εποπτείας

Keywords: psychosocial rehabilitation, mental health professionals, trade group therapy, organizational, operational, chronic mental patients

Abstract: The aim of this study was to investigate the factors
of the operation of the interprofessional treatment
group of staff in psychosocial rehabilitation units
for chronic mentally ill patients. The sample of
the present study consisted of one hundred and
fourteen (114) mental health professionals who
worked in psychosocial rehabilitation units for
chronic mental patients. According to the results
of this study, the members of the interprofessional
staff of the staff, state that they actively participate
in the decision-making process, but feel tired or
unable to work with the other members of the interdisciplinary team of staff.
The predominant feeling that mental health professionals feel for chronic
mentally ill people is mainly sadness. Also, mental health professionals
consider the existence of appropriate internal and external supervision to be
a necessary condition for the proper treatment of a malfunction, in matters
of organization and operation of the inter-professional staff group.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Οι παράγοντες οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής θεραπευτικής ομάδας σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών”

Οι αναπαραστάσεις της ψυχικής υγείας στον Κινηματογράφο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Παπαδοπούλου
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Οι αναπαραστάσεις της ψυχικής υγείας στον Κινηματογράφο

Λέξεις Κλειδιά: κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, ψυχικές διαταραχές, Ελληνικός Κινηματογράφος, Hollywood

Περίληψη: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις κινηματογραφικές
αναπαραστάσεις των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί ένα τμήμα μιας εκτεταμένης διδακτορικής έρευνας που μελετά τα άτομα με αναπηρίες
στον κινηματογράφο. Το θέμα αυτό, για τον Ελληνικό Κινηματογράφο, αποτελεί ένα αχαρτογράφητο πεδίο, εν αντιθέσει με τις αντίστοιχες κινηματογραφικές αναπαραστάσεις των ατόμων με ψυχικές
διαταραχές στον Αμερικανικό Κινηματογράφο, οι
οποίες έχουν αποτελέσει ένα τεράστιο πεδίο ερευνών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποδεικνύει ότι πολύ σύντομα εντάχθηκε στον
Αμερικανικό Κινηματογράφο ο χαρακτήρας του ατόμου με ψυχικές διαταραχές.
Από την έρευνα αυτή προκύπτει πως μεγάλο μέρος των αναπαραστάσεων αυτών
δημιουργούν αρνητικά πρότυπα που καλλιεργούν τον στιγματισμό των ατόμων
αυτών. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα και
τον αντίκτυπο των αναπαραστάσεων αυτών στο κοινό βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Keywords: cinematic representations, mental illness, Greek Cinema, Hollywood

Abstract: This article discusses the cinematic representations of
people with mental disorders. It is part of an extensive
doctoral study that refers to the representation of
people with disabilities in cinema. This subject for
Greek Cinema is an uncharted field in contrast to the
corresponding cinematic representations of people
with mental disorders in American Cinema which
have been a huge field for research. The literature
review shows that the character of a person with a mental disorder soon became
part of American cinema and shows that many of these representations create
negative patterns that cultivate the stigmatization of these individuals. On the
other hand, the research in relation to the Greek cinema and the impact of these
representations on the public is at an early stage and needs further exploring.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Οι αναπαραστάσεις της ψυχικής υγείας στον Κινηματογράφο”

Η ψυχική ανθεκτικότητα ως ένα συστατικό στοιχείο της αποτελεσματικής ηγεσίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Δόλογλου
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η ψυχική ανθεκτικότητα ως ένα συστατικό στοιχείο της αποτελεσματικής ηγεσίας

Λέξεις Κλειδιά: ανθεκτικότητα, ηγεσία, θετική οργανωσιακή ψυχολογία

Περίληψη: Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας ορίζεται ως
η ικανότητα του να μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται
με ευχέρεια ψυχολογικές δυσκολίες-κορυφώσεις
και να καταφέρνει επιτυχώς να επανέρχεται στην
κανονικότητα ή απλώς να αντέχει σε συνθήκες
τεράστιας πίεσης και αλλαγής. Η ψυχική ανθεκτικότητα συσχετίζεται στενά με το ρεύμα της θετικής
οργανωσιακής ψυχολογίας. Σήμερα, το στοιχείο της κρίσης και της αλλαγής είναι
έντονο και κυριαρχεί η απαίτηση για προσαρμοστικότητα και θετική θεώρηση της
πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Επομένως, η ανθεκτικότητα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν παράγοντα που κρίνεται ως συστατικής και ουσιαστικής
σημασίας για την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας στην πράξη. Συνεπώς, ό,τι δεν
μας σκοτώνει μας κάνει τελικά πιο δυνατούς και κατ’ επέκταση και πιο αποτελεσματικούς. Αυτό που χρήζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης είναι ποιοι είναι
αυτοί οι παράγοντες που υποβοηθούν και καθορίζουν την ανθεκτικότητα των
ηγετών. Ποια τα χαρακτηριστικά εσωτερικά (χαρακτηριστικά προσωπικότητας)
και εξωτερικά (σχέσεις-περιβάλλον) που μπορεί να συμβάλλουν σε μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα. Σε αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πρώτη απόπειρα
διερεύνησης και να δώσουμε αφορμή για περαιτέρω έρευνα.

Keywords: resilience, leadership, positive organizational psychology

Abstract: The concept of psychological resilience is defined
as being able to easily manage psychological
difficulties – peaks and successfully succeed in
returning to normality or simply enduring in
conditions of enormous pressure and change.
Psychological resilience is closely related to the
current of positive organizational psychology. Today,
the element of crisis and change is intense, and the demand for adaptability
and a positive view of the reality that surrounds us prevails. Resilience could
therefore be a crucial factor in the effectiveness of leadership in practice.
Therefore, everything that not killing us ultimately makes us stronger and more
expansive and furthermore efficient. The factors that help and determine the
resilience of leadersare the internal (personality) characteristics and external
(environment-relationships) characteristics resilience. In these factors that
can contribute to greater resilience we will try to give a first attempt at
investigation and a reason for further research.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Η ψυχική ανθεκτικότητα ως ένα συστατικό στοιχείο της αποτελεσματικής ηγεσίας”