Entries by

Η ποιότητα των κέντρων προσχολικής αγωγής και η υποβολή ερωτήσεων από παιδιά

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μάντζιου Στρατούλα, Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η ποιότητα των κέντρων προσχολικής αγωγής και η υποβολή ερωτήσεων από παιδιά

Λέξεις Κλειδιά: παιδιά προσχολικής ηλικίας, ποιότητα κέντρων προσχολι- κής αγωγής, υποβολή ερωτήσεων

Περίληψη: Στόχος της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους των ερω-
τήσεων που υποβάλουν τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν παιδικούς
σταθμούς, καθώς και η σχέση των ερωτήσεων αυτών με την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς όπου είναι εγγεγραμ-
μένα. Στην έρευνα συμμετείχαν 70 παιδιά (34 κορίτσια και 36 αγόρια) φυ-
σιολογικής ψυχοκινητικής ανάπτυξης, ηλικίας 4,5–5,5 ετών από αμιγείς
οικογένειες, με την ελληνική ως μητρική γλώσσα που παρακολουθούσαν
18 παιδικούς σταθμούς διαφόρων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
του Ν. Ιωαννίνων, τουλάχιστον για ένα χρόνο. Αναμενόταν σημαντική δια-
φορά όσον αφορά στον αριθμό και στο είδος των ερωτήσεων που υποβάλ-
λονται από τα μικρά παιδιά, καθώς και θετική συσχέτιση μεταξύ των τύ-
πων των ερωτήσεων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των
παιδικών σταθμών. Τα ευρήματα υποδεικνύουν πως οι παιδικοί σταθμοί
χαμηλής ποιότητας δεν κινητοποιούν το παιδί για την υποβολή «διερευνη-
τικών» ερωτήσεων, οι οποίες απαιτούν έναν αναλυτικότερο τρόπο σκέψης,
αλλά τα κινητοποιούν περισσότερο στο να υποβάλουν «προσδιοριστικές»
ερωτήσεις που αποσκοπούν στην επιφανειακή πληροφοριακή κάλυψη των
ερεθισμάτων.

Keywords: day care centres quality, preschool children’s questions

Abstract: The aim of the study was to investigate preschoolers’ questioning behavior
in relation to the quality offered by day care centers they attend. The
participants were 70 children (34 girls and 36 boys) of normal psychomotor
development, 4.5-5.5 years old, coming from intact families with Greek as
mother language. These children were attending 18 day care centers of the
broader public sector of Ioannina prefecture for at least one year. Statistically
significant differences were expected with regard to the type of children’s
questions, as well as significant correlation between types of questions
and the quality of services provided at day care centers. The research
findings allow us to conclude that low quality day care centers did not motivate
children to ask “transformational questions” which require a more
analytical way of thinking. Instead, they were mostly motivated children
to ask “identification questions” which aim at covering only the superficial
informative aspect of the stimuli.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Η ποιότητα των κέντρων προσχολικής αγωγής και η υποβολή ερωτήσεων από παιδιά”

Από Τον «Αποκλεισμό Στην Ψυχοπαιδαγωγική Της Ένταξης»: Προβληματισμοί Και Προοπτικές Σε Σχέση Με Την Ένταξη Και Συνεκπαίδευση Παιδιών Με Ιδιαίτερες Δυσκολίες

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Κουρκούτας Η. Ε.
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Από Τον «Αποκλεισμό Στην Ψυχοπαιδαγωγική Της Ένταξης»: Προβληματισμοί Και Προοπτικές Σε Σχέση Με Την Ένταξη Και Συνεκπαίδευση Παιδιών Με Ιδιαίτερες Δυσκολίες

Λέξεις Κλειδιά: Ειδική Αγωγή, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης, Παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες

Περίληψη: Στο συγκεκριμένο κείμενο ο συγγραφέας διαπραγματεύεται μια σει-
ρά θεμάτων και προβληματικών που έχουν να κάνουν με το ζήτημα της
ένταξης. Ξεκινώντας από ζητήματα ορολογίας κάνει αναφορά στις βασικές
ιδεολογίες που κυριάρχησαν τις προηγούμενες δεκαετίες και υποστήριξαν
τη λογική της χωριστής εκπαίδευσης, καθώς και συγκεκριμένους τύπους
προσεγγίσεων των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες. Το κείμενο ολοκληρώ-
νεται με αναφορές στους σύγχρονους προβληματισμούς των ενταξιακών
θεωριών και στο πέρασμα από την ιδεολογία της ριζικής αναμόρφωσης
του σχολικού συστήματος σε πιο ρεαλιστικές θέσεις που έχουν να κάνουν
με την αναγνώριση των ιδιαίτερων δυναμικών του κάθε σχολείου και του
κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, με σκοπό τη σταδιακή εμφύτευση ενταξι-
ακών λογικών και την αξιολόγηση τεχνικών που φαίνεται να είναι αποδο-
τικές για την προαγωγή της ένταξης συγκεκριμένων ομάδων παιδιών. Το
κείμενο καταλήγει στην αναφορά κάποιων βασικών αρχών, που σύμφωνα
με τον συγγραφέα, οριοθετούν και καθορίζουν το πρόταγμα της σύγχρο-
νης ψυχοπαιδαγωγικής της ένταξης, το οποίο πρέπει να υιοθετεί μια ολι-
στική συστημική λογική.

Keywords: Special Education, Inclusive process, Children with special difficulties

Abstract: This paper refers to issues related to inclusive education. Author discusses
questions related to definitions and ideologies that have shaped and
supported the segregative education model, as well as a series of certain approaches
regarding children with special difficulties. Author also points out
the shift from radical ideologies calling for structural transformations of the
entire social and school system to more realistic positions accounting for
specific dynamics of the various social and school contexts. Contemporary
theorists are focusing on the implementation of empirically-based inclusive
practices. Opting for a holistic and systemic approach of the inclusive
process, the author concludes by mentioning a series of principles that, according
to him, will form the future agenda, as well as a theoretical and
practical framework of the inclusive education.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Από Τον «Αποκλεισμό Στην Ψυχοπαιδαγωγική Της Ένταξης»: Προβληματισμοί Και Προοπτικές Σε Σχέση Με Την Ένταξη Και Συνεκπαίδευση Παιδιών Με Ιδιαίτερες Δυσκολίες”

Σχέσεις μεταξύ της υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας των γονέων και των παιδιών και ο ρόλος της ψυχολογικής εγγύτητας με τους γονείς

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Καραδήμας Χ. Ευάγγελος
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 123456

Τίτλος της Εργασίας: Σχέσεις μεταξύ της υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας των γονέων και των παιδιών και ο ρόλος της ψυχολογικής εγγύτητας με τους γονείς

Λέξεις Κλειδιά: Ψυχική ευεξία Σχέσεις γονέων – παιδιών Οικογένεια Οικογενειακό κλίμα

Περίληψη: Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της υποκειμε- νικής ψυχολογικής ευεξίας (υποκειμενικού στρες και βαθμού ικανοποίη- σης από τη ζωή) των γονέων και εκείνης των παιδιών τους όπως και να διερευνήσει το ρόλο της ψυχολογικής εγγύτητας των παιδιών προς τους γονείς τους ως πιθανής ενδιάμεσης μεταβλητής. Στην έρευνα συμμετείχαν 73 έφηβοι (31 αγόρια και 42 κορίτσια) ηλικίας 12 – 17 ετών και οι δύο γο- νείς τους (συνολικά 219 άτομα). Το δείγμα συλλέχθηκε με συμπτωματική δειγματοληψία από ένα δημόσιο γυμνάσιο-λύκειο. Μετά από στατιστικό έλεγχο βασικών κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών μόνο τα επίπεδα υποκειμενικού στρες του πατέρα και ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή της μητέρας σχετίστηκαν κατά στατιστικώς σημαντικό τρόπο με τους δεί- κτες ευεξίας του παιδιού. Τα ίδια αποτελέσματα προέκυψαν από μια ανά- λυση διαδρομών. Επιπρόσθετα η αντιλαμβανόμενη ψυχολογική εγγύτητα με τους γονείς μόνο σε μια περίπτωση έπαιξε ρόλο ενδιάμεσης μεταβλητής. Τα παραπάνω ευρήματα είναι σημαντικά όχι μόνο σε επίπεδο ερευνητικό αλλά και πρακτικό – παρεμβατικό.

Keywords: Psychological well-being Parents – children relationship Family Family climate

Abstract: The aim of this study was to examine the association between children’s and their parents’ psychological well-being (assessed with perceived stress and satisfaction with life) as well as the role of perceived parental closeness as a possible mediator. Participants were 73 adolescents (31 boys 42 girls) aged 12 – 17 and both of their parents (219 persons in total). A convenience sampling procedure from a public high school was followed. After controlling for major socio-demographic variables the children’s psychological well-being was significantly related to fathers’ perceived stress and mothers’ satisfaction with life. A path analysis provided the same results as well. Additionally according to the results perceived parental closeness acted as a mediating variable in just one case. The above-mentioned findings are important for research and psychological intervention purposes.

Κατεβάστε την εργασία:  … Δείτε την Εργασία “Σχέσεις μεταξύ της υποκειμενικής ψυχικής ευεξίας των γονέων και των παιδιών και ο ρόλος της ψυχολογικής εγγύτητας με τους γονείς”