Entries by

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Αποστόλου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Λέξεις Κλειδιά: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, γλωσσική εκπαίδευση, αλλόγλωσσοι μαθητές, ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, διδακτικά βιβλία

Περίληψη: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στη γλωσσική
εκπαίδευση του δημοτικού σχολείου είναι σχεδιασμένο για μαθητές/τριες που έχουν ως μητρική ή
πρώτη γλώσσα (Γ1) τα Ελληνικά. Τα τελευταία χρόνια
ωστόσο παρατηρείται πως το μαθητικό δυναμικό στα
ελληνικά σχολεία, και δη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, απαρτίζεται και από μαθητές αλλοδαπούς –
παιδιά μεταναστών ή προσφύγων– των οποίων η
ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική ή η πρώτη
γλώσσα. Συνεπώς, εκείνοι οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα.
Τα διδακτικά βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού
εξυπηρετούν σαφέστατα τις ανάγκες της διδασκαλίας των μαθητών που έχουν
ως πρώτη γλώσσα (Γ1) την ελληνική γλώσσα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι
αν τα διδακτικά βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού μπορούν να ανταποκριθούν
στη γλωσσική διδασκαλία εκείνων των μαθητών που διδάσκονται την ελληνική
γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα (Γ2).

Keywords: curriculum, lingual education, bilingual students, Greek language as a second or foreign language, teaching material

Abstract: It is generally accepted that curriculum in the
primary school as far as the learning of Greek
language is concerned, is mainly designed for
students who learn Greek as first or maternal
language. However, it is widely becoming obvious
that more and more students who attend classes in
Greek primary school are immigrants or refugees.
That means that those students learn Greek as
a second language. What is more, they use the
material for their learning process which is mainly
addressed to students who speaks Greek as first or maternal language. So, it
is becomes logical for one to wonder if the learning material can be applicable
to those who learn Greek language as a second language.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας”

Επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω οπτικοακουστικών μέσων και οπτικοακουστικού περιεχομένου

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Κωνσταντίνος Νικολάου
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω οπτικοακουστικών μέσων και οπτικοακουστικού περιεχομένου

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνία, αποτελεσματική επικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία, οπτικοακουστικά μέσα, οπτικοακουστικό περιεχόμενο

Περίληψη: Η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι ο
ασφαλής τρόπος για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλους τους κανόνες της επικοινωνίας. Η
απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων μάς επιτρέπει να
χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τις τεχνικές της
επικοινωνίας στον πραγματικό αλλά και στον εικονικό (ψηφιακό) κόσμο. Η εργασία αυτή παρουσιάζει
δεδομένα, μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης των
οιονεί πειραμάτων σε Κύπρο και Ελλάδα, τα οποία
συμβάλλουν κυρίως στην ποιότητα της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Το πλαίσιο στο οποίο επικεντρώνεται είναι η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου ως
εργαλείου για μια αποτελεσματική διδασκαλία. Πρωταρχικός στόχος της έρευνας
αυτής ήταν πρωτίστως οι συμμετέχοντες στο δείγμα να κατανοήσουν επικοινωνιακές έννοιες και δευτερευόντως να αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής
διαπροσωπικής και ομαδικής επικοινωνίας.

Keywords: communication, effective communication, non-verbal communication, audiovisual media, audiovisual content

Abstract: Improving communication skills improves the
chances for success of people to respond to
your communication in the way that you want.
Effective communication skills allow us to develop
influential techniques in real and virtual (digital)
world. This study aims to explore and assess the
various implementations of audiovisual media
and audiovisual content as the educational
techniques and tools in education. Specifically, the
research focuses in adult education utilizing quasi experiments method from Cyprus and Greece to
acquire effective interpersonal communication skills. The results are presented
in a dual level; initially contributes to communicate effectively which deal
with group communication, and also the quality of education.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω οπτικοακουστικών μέσων και οπτικοακουστικού περιεχομένου”

Σχολική ένταξη μαθητών/τριών με εθνοπολιτισμικές διαφορές και ο ρόλος των διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Κωνσταντίνα Τσιμπίδη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχολική ένταξη μαθητών/τριών με εθνοπολιτισμικές διαφορές και ο ρόλος των διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων

Λέξεις Κλειδιά: σχολική ένταξη, ρόλος διευθυντή/ντριας, διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλληλεπίδραση, εθνικές και πολιτισμικές διαφορές

Περίληψη: Το παρόν άρθρο με τίτλο «Σχολική ένταξη μαθητών/
τριών με εθνοπολιτισμικές διαφορές και ο ρόλος των
διευθυντών/ντριων των σχολικών μονάδων» έχει ως
στόχο να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνάς μας
σχετικά με τις αντιλήψεις των διευθυντών/ντριών
των δημοτικών σχολείων ενός δήμου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσον αφορά το ζήτημα της
σχολικής ένταξης μαθητών/τριών διαφορετικής
εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης και τον ρόλο
που καλούνται να διαδραματίσουν.
Πρόκειται για ποιοτική απογραφική έρευνα, η
οποία υλοποιήθηκε μέσω δεκαέξι (16) ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Η έρευνα έλαβε χώρα το χρονικό
διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2019. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι δεκαέξι
(16) από τους δεκαεπτά (17) διευθυντές/ντριες των δημοτικών σχολείων του εν
λόγω δήμου.

Keywords: school integration, multicultural education, directors of elementary schools’ role, interaction, national and cultural differences

Abstract: This article entitled “School integration of students
with national and cultural differences and the role
of directors” aims to present the perceptions of
directors of elementary schools of a municipality
of the Peloponnese Region about school integration
of students of different national and cultural
backgrounds and the role they are called to play.
Thus, qualitive research was conducted through
sixteen (16) interviews. Qualitive research took
place between April – May 2019. The sample
consisted of sixteen (16) out of seventeen (17)
directors of elementary schools.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Σχολική ένταξη μαθητών/τριών με εθνοπολιτισμικές διαφορές και ο ρόλος των διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων”

Ένταξη των ΑΜΕΑ στο Γενικό σχολείο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Καλλιόπη Παναγιώτου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ένταξη των ΑΜΕΑ στο Γενικό σχολείο

Λέξεις Κλειδιά: ΑΜΕΑ, ένταξη, μοντέλα, τεχνικές, εκπαιδευτικός

Περίληψη: Στις μέρες μας, γίνεται έντονα λόγος για την έννοια
της διαφορετικότητας, την αποδοχή και την ένταξη
των ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην
κοινωνική ζωή. Στην παρούσα εργασία, προσεγγίζοντας την έννοια «Άτομο με ειδικές ανάγκες» και
τις διάφορες αντιλήψεις που αφορούν τα πλεονεκτήματα αλλά και τους προβληματισμούς για την ένταξη των ΑΜΕΑ στο Γενικό
σχολείο, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον ρόλο που διαδραματίζει ο
εκπαιδευτικός στην ένταξη αυτή, καθώς και τις διάφορες διδακτικές πρακτικές
που μπορεί να χρησιμοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, θα αναφερθούμε στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη ένταξη των ΑΜΕΑ
στο Γενικό σχολείο, για τα μοντέλα ένταξης που επικρατούν, καθώς και για τις
διάφορες τεχνικές ένταξης των παιδιών, οι οποίες εξαρτώνται κάθε φορά από τις
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Keywords: disabled, integration, models, techniques, teacher

Abstract: Nowadays, there is a strong emphasis on the concept of diversity, acceptance
and integration of people with different characteristics in social life.
In this paper, approaching the concept of “People with Special Needs’’ and the various perceptions concerning the advantages and
concerns of the inclusion of people with disabilities
in the General School, we will try to understand
the role that the teacher plays in this integration,
as well as various teaching practices that can be
used in this direction.
We will also refer to the conditions required for a successful integration of
the disabled in the General School, for the integration models that prevail as
well as for the various integration techniques of the children which depend
each time on the special educational needs of the students.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Ένταξη των ΑΜΕΑ στο Γενικό σχολείο”

Πρόληψη και υποστήριξη μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε καταστάσεις κρίσεων: Η περίπτωση του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος «Κούκλες από… σπίτι: Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από το παράθυρο»

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ιωάννα Μενδρινού
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Πρόληψη και υποστήριξη μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε καταστάσεις κρίσεων: Η περίπτωση του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος «Κούκλες από… σπίτι: Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από το παράθυρο»

Λέξεις Κλειδιά: αγωγή υγείας, διαχείριση κρίσεων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τέχνεςίας, διαχείριση κρίσεων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τέχνες

Περίληψη: Μία απρόβλεπτη και πρωτόγνωρη κατάσταση κρίσης, όπως η πανδημία της Covid-19, είναι δυνατόν να προκαλέσει έντονα συναισθήματα, αποδιοργάνωση, δυσκολία ή αδυναμία αντιμετώπισης των
αλλαγών και των ενδεχόμενων απωλειών (WHO,
2020·
Μαγκλάρα και Λαζαράτου, 2020·
Μπράβου κ.ά.,
2020·
Χατζηχρήστου κ.ά., 2012). Στο πλαίσιο αυτό, η
ανάδυση της ανάγκης για ενδυνάμωση και φροντίδα μαθητών νηπιαγωγείου και
πρώτων τάξεων Δημοτικού μέσα από δομημένα, ασφαλή, προσιτά και κατάλληλα
για τον ψυχισμό, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας, οδήγησε στον σχεδιασμό και εφαρμογή του εκπαιδευτικού
προγράμματος και υλικού: «Κούκλες από… σπίτι: Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης
και φροντίδας μέσα από το παράθυρο». Ένα πρόγραμμα που, αξιοποιώντας μεθόδους τής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις τέχνες, και βασισμένο στις αρχές της
θετικής ψυχολογίας και της συνθετικής καταξιωτικής συστημικής προσέγγισης,
φαίνεται ότι, όχι μόνο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών (προστατευτικά
μέτρα, lockdown), αλλά επιπλέον δύναται να αποτελέσει αφετηρία προεκτάσεων ή
σχεδιασμού νέων εκδοχών για την πρόληψη, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη διαχείριση έκτακτων συνθηκών ή ιδιαίτερων καταστάσεων, όπου
η διά ζώσης κοινωνική ή παιδαγωγική επικοινωνία είναι δυσχερής.

Keywords: health education, crisis management, distance education, arts

Abstract: An unpredictable and unprecedented crisis situation,
such as the Covid-19 pandemic, can cause strong
emotions, disorganization, difficulty or inability to
cope with change and possible losses (WHO, 2020·
Maglara & Lazaratou, 2020·
Bravou et al.; Hatzichristou
et al., 2012). In this context, the emergence of the
need to empower and care for preschool and primary
school students through structured, safe, accessible and appropriate for their psyche,
interests and needs, health education and promotion programs, led to the design
and implementation of the educational program and material: “Dolls from… home:
Small sunbeams of power and care through the window”. The program, which
utilizes methods of distance education and arts and is based on the principles of
positive psychology and synthetic renowned systemic approach, seems to have
not only responded directly the demands of the times but may also be a starting
point for extending or designing new versions for prevention, enhancement of
mental resilience and the management of emergencies or special situations where
social or pedagogical communication is difficult.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Πρόληψη και υποστήριξη μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε καταστάσεις κρίσεων: Η περίπτωση του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος «Κούκλες από… σπίτι: Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από το παράθυρο»”

Ο ρόλος του προϊσταμένου στη Δημόσια Διοίκηση

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Θεοφανία Καυκά , Παναγιώτης Παπαδούρης
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ο ρόλος του προϊσταμένου στη Δημόσια Διοίκηση

Λέξεις Κλειδιά: Δημόσια Διοίκηση, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, διοικητική μεταρρύθμιση

Περίληψη: Η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών δημόσιου μάνατζμεντ για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης έχει καταλυτικό
ρόλο στην ανάπτυξη μιας χώρας και τη διασφάλιση
της ευημερίας των πολιτών της. Η παρούσα εργασία
εστιάζει το ενδιαφέρον της στις απόψεις των δημόσιων
υπαλλήλων για την εφαρμογή των αρχών του Νέου
Δημόσιου Μάνατζμεντ στις υπηρεσίες που υπηρετούν.
Το φύλο, το επίπεδο σπουδών και η ηλικία των προϊσταμένων των δημόσιων οργανισμών εξετάζεται σε
συνάρτηση με διάφορες παραμέτρους της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς και
συγκεκριμένα με το ηγετικό πρότυπο που ακολουθούν, την ικανότητα επικοινωνίας –
συνεργασίας, τον βαθμό παρακίνησης που εφαρμόζουν στο προσωπικό και τη στάση
τους απέναντι στις καινοτομίες. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 123 υπάλληλοι
που υπηρετούσαν σε δύο υπηρεσίες υπαγόμενες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων
Εσόδων στην πόλη της Πάτρας. Ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το γραπτό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν θετική συσχέτιση μόνο μεταξύ της
ηλικίας των προϊσταμένων και της παροχής κινήτρων στους εργαζομένους. Από την
ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ορισμένες από τις αρχές και πρακτικές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ εφαρμόζονται, σε μέτριο όμως βαθμό, στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες. Η ριζική αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, με
την εισαγωγή σύγχρονων κανόνων διακυβέρνησης, παραμένουν εκκρεμή ζητήματα.

Keywords: Public Administration, New Public Management, Total Quality Management, administrative reform

Abstract: The implementation of modern public management
practices for the modernization and efficient
function of Public Administration has a determining
role in the development of a country and the
assurance of its citizens’ prosperity. The present
study focuses on the civil servants’ views concerning
the application of the New Public Management
principles in the posts they service. The gender,
the level of education and the age of the heads of
public organizations are examined in relation to
various aspects of their professional behavior and in particular to the leadership
model they follow, their communication and collaboration skills, the degree of
motivation they apply to their staff as well as their attitude towards innovation.
The survey involved 123 civil servants working in two sub-services of the
Independent Public Revenue Authority in the city of Patras. Data collection
was conducted through a questionnaire. The results demonstrate a positive
correlation only between the ages of heads and employees’ motivation. Data
analysis showed that some of the principles and practices and several of the
characteristics of the New Public Management are moderately applied to the
specific services. Radical reformation and modernization of Public Administration
with the introduction of modern governance rules remain outstanding issues.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Ο ρόλος του προϊσταμένου στη Δημόσια Διοίκηση”

Τηλε-Συμβουλευτική εξ αποστάσεως με δικτυακές τεχνολογίες (Μελέτη περίπτωσης)

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Θεόδωρος Χριστοδούλου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Τηλε-Συμβουλευτική εξ αποστάσεως με δικτυακές τεχνολογίες (Μελέτη περίπτωσης)

Λέξεις Κλειδιά: τηλεδιάσκεψη, σύγχρονη επικοινωνία, εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Συμβουλευτική, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιμόρφωση

Περίληψη: Μέσω αυτού του άρθρου, αναδεικνύονται οι δυνατότητες των συστημάτων διαχείρισης μάθησης με
δικτυακές τεχνολογίες. α) Το άρθρο επιχειρεί την
ανάλυση επιλεγμένου συνόλου εργασιών με την εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση και την ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη μάθηση (e-learning). β) Αναδεικνύεται
το ζήτημα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε σχέση με
τις ανάγκες και τις διδακτικές πρακτικές καθώς και
γ) η επιστημολογική ταυτότητα της Ανοικτής και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης και η αναγκαιότητά της.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, παρουσιάζεται το μοντέλο
στον μαθητικό κόσμο, όσον αφορά τη μάθηση, την
πορεία και την περαιτέρω καριέρα τους, αλλά και
την ψυχική τους υγεία. Παρουσιάζονται συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη τις εξής θεωρίες: 1) κονστρουκτιβισμού, 2) θεωρίας
δραστηριοτήτων και 3) αρχών ψυχικής ευρωστίας. Η άποψη αυτή ενισχύεται
από την πεποίθηση ότι, αφενός μεν, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ίσως η
πρώτη καθολική μηχανή και ότι, αφετέρου, με τη δικτύωση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών αναδύονται νέες μορφές επικοινωνίας.

Keywords: teleconference, modern communication, Distance Education, primary education, counseling, secondary education, edification

Abstract: This article highlights the potential of online learning
management systems. a) The article attempts
to analyze a selected set of tasks with distance
education and e-learning. b) The issue of educational
technology in relation to its needs and teaching
practices and c) The epistemological identity of
Open and Distance Education and its necessity.
Based on these data, the model is presented to
the student world regarding their learning, course
and further career, as well as their mental health.
Conclusions are presented taking into account the
theories: 1) constructivism, 2) theory of activities
and 3) principles of mental robustness. This view is reinforced by the belief
that the computer is perhaps the first universal machine and that new forms
of communication are emerging with the networking of electronic computers.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Τηλε-Συμβουλευτική εξ αποστάσεως με δικτυακές τεχνολογίες (Μελέτη περίπτωσης)”

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας. Εμπόδια και πρακτικές ενίσχυσης της συνεργασίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ελένη Παπαδοπούλου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχέσεις σχολείου – οικογένειας. Εμπόδια και πρακτικές ενίσχυσης της συνεργασίας

Λέξεις Κλειδιά: γονεϊκή εμπλοκή, σχολείο, οικογένεια, συνεργασία, καλές πρακτικές

Περίληψη: Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του παιδιού. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται
ολοένα και πιο φανερό ότι η συνεργασία σχολείου
– οικογένειας λειτουργεί θετικά στην εκπαιδευτική
διαδικασία, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας
των μαθητών αλλά και στη σχολική επιτυχία.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει την αξία της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας, τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξή της, τα εμπόδια που υπάρχουν για την επίτευξή της και τις πρακτικές που θα μπορούσαν να
συμβάλλουν στην ενίσχυσή της.

Keywords: parental involvement, school, family, collaboration, good practices

Abstract: Family and school are the most important agents
of development and socialization for a child. In
recent years it has become increasingly clear that
school-family collaboration is beneficial to the
educational process, the shaping of the students’
personality and the school success. The purpose of this study is to highlight the value of school-family cooperation,
the benefits of its development, the obstacles to achieving it and the practices
that could help strengthen it.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Σχέσεις σχολείου – οικογένειας. Εμπόδια και πρακτικές ενίσχυσης της συνεργασίας”

Η επίδραση της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στον πατέρα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Γιώτα Θεολογίδου
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η επίδραση της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στον πατέρα

Λέξεις Κλειδιά: επιδράσεις, πατέρες, νοητική αναπηρία παιδιού, οικογένεια

Περίληψη: Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας σε ευαίσθητα ζητήματα, που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 2018-2019 και
στόχο είχε να διερευνήσει τις εμπειρίες έξι πατέρων
που έχουν παιδιά με μέτρια και βαριά νοητική αναπηρία. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε
ότι οι πατέρες που συμμετείχαν φαίνεται να συμβάλλουν στην οικογένεια κυρίως με την οικονομική υποστήριξη και τη σύνδεση
με τον εξωτερικό κόσμο, ενώ η ενασχόληση με το παιδί κυμαίνεται σε χαμηλά
επίπεδα. Η εργασία τους αποτελεί μέσο οικονομικής υποστήριξης της οικογένειας
και στρατηγικής αντιμετώπισης του άγχους. Βιώνουν μια μορφή κοινωνικής
απομόνωσης λόγω του κοινωνικού στιγματισμού και των δυσκολιών κοινωνικής προσαρμογής των παιδιών τους. Οι ανάγκες του παιδιού τους αποτελούν
προτεραιότητα. Οι εμπειρίες τους από τις διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες
είναι κυρίως αρνητικές, ενώ κύρια πηγή υποστήριξής τους στην καθημερινότητα
αποτελεί η σύζυγος. Παρ’ όλα τα συναισθήματα στεναχώριας, άγχους και αγωνίας που βιώνουν, αποτιμούν την εμπειρία τους από την ύπαρξη ενός παιδιού
με νοητική αναπηρία ως θετική.

Keywords: effects, fathers, child with intellectual disability, family

Abstract: This article presents the results of qualitative
research on sensitive issues, conducted in the period
2018-2019 and aimed to explore the experiences
of six fathers who have children with moderate
and severe intellectual disability. The analysis of
the data showed that the participating fathers
appeared to contribute to the family mainly through financial support and
attachment to the outside world while occupation with their child was at
a low level. Their work is a means of supporting the family financially and
strategically managing stress. They experience a form of social isolation due to
social stigma and the difficulties of social adjustment of their children. Their
child’s needs are a priority. Their experiences with the various support services
are mostly negative and their main source of support in everyday life is the
spouse. Despite the feelings of sadness, anxiety and anxiety they experience,
they value their experience of having a mentally disabled child as positive.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Η επίδραση της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στον πατέρα”

Τρόποι ενδυνάμωσης των ελλειμματικών δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη αναφορά στη φωνολογική επίγνωση με διδακτικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενός μαθητή με διαγνωσμένη ακουστική δυσλεξία (Μελέτη περίπτωσης)

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Γιαννούλα Παπαγιάννη
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Τρόποι ενδυνάμωσης των ελλειμματικών δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη αναφορά στη φωνολογική επίγνωση με διδακτικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενός μαθητή με διαγνωσμένη ακουστική δυσλεξία (Μελέτη περίπτωσης)

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνία, λεκτική, γλώσσα, ακουστική δυσλεξία

Περίληψη: Ο άνθρωπος, από την πρώτη στιγμή της γέννησής
του και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, νιώθει την
τεράστια ανάγκη να επικοινωνεί με το περιβάλλον
του. Μέσω αυτής της επικοινωνίας του, εκφράζει τις
επιθυμίες και ανάγκες του, τα συναισθήματα και τις
σκέψεις του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω
λεκτικής όσο και μη λεκτικής επικοινωνίας ή εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας.
Δηλαδή ο άνθρωπος καθίσταται ικανός να μεταδώσει ένα μήνυμα-πληροφορία
μέσω της χρήσης του λόγου και της ομιλίας. Παράλληλα, κατά τη μετάδοση ενός
μηνύματος σημαντικότατο ρόλο έχει το ύφος που θα χρησιμοποιήσει, η χροιά της φωνής του και γενικότερα τα προσωδιακά και επιτονικά στοιχεία. Η γλώσσα, ως
κοινός παρονομαστής του λόγου και της ομιλίας, αποτελεί έναν κοινό κώδικα
επικοινωνίας σε μια γλωσσική κοινότητα. Ο τρόπος βέβαια που χρησιμοποιείται
διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αρκετοί επιστήμονες, στο διάβα της ιστορίας
και της χρονικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, ασχολήθηκαν με τομείς που
αφορούν τη γλώσσα, τη μορφή και την ανάπτυξή της, τον τρόπο χρήσης της κ.λπ.
μέσω παρατηρήσεων, ερευνητικών πειραμάτων και μελετών. Έτσι, συνδυάζοντας
τα αποτελέσματα και τις γνώσεις τους, ανέπτυξαν θεωρίες οι οποίες αποτελούν
σημείο αναφοράς και είναι ιδιαίτερα βοηθητικές και χρήσιμες σε κλάδους που
ασχολούνται με τη γλώσσα και τους επιμέρους τομείς της (π.χ. κλάδος γλωσσολογίας, λογοθεραπείας κ.λπ.).

Keywords: communication, verbal, language, auditory dyslexia

Abstract: Man from the first moment of his birth and
throughout of his life, he feels the enormous need
to communicate with his environment. Via of
communication, expresses his desires and needs,
emotions and his thoughts. This can be achieved
both verbally and non-verbally communication or
alternatives communication ropes. That is, man becomes capable of transmitting
a message-information through the use of speech and its speech. At the same
time, the transmission of a message plays a very important role style to use,
the tone of voice and more generally the prosodic and epithets. Language as a
common denominator of speech and speech is one common communication code
in a language community. The way of course used varies from person to person.
Enough scientists in the diava of history and the evolution of human species,
they dealt with areas concerning the language, its form and development, the
way of using it, etc. through observations, research experiments and studies.
So combined making them results and their knowledge developed theories
which are point reference and are particularly helpful and useful in industries
that deal with language and its individual sectors (e.g. branch of linguistics,
speech therapy, etc.).

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Τρόποι ενδυνάμωσης των ελλειμματικών δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη αναφορά στη φωνολογική επίγνωση με διδακτικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενός μαθητή με διαγνωσμένη ακουστική δυσλεξία (Μελέτη περίπτωσης)”