Entries by

Αντίληψη για τον έρωτα στην αρχαία ελληνική μυθιστορία, όπως προκύπτει από το έργο Λευκίππη και Κλειτοφών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Βασιλική Μιχαλογιάννη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αντίληψη για τον έρωτα στην αρχαία ελληνική μυθιστορία, όπως προκύπτει από το έργο Λευκίππη και Κλειτοφών

Λέξεις Κλειδιά: n/a

Περίληψη: n/a

Keywords: n/a

Abstract: n/a

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Αντίληψη για τον έρωτα στην αρχαία ελληνική μυθιστορία, όπως προκύπτει από το έργο Λευκίππη και Κλειτοφών”

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού μέσω της εφηβικής λογοτεχνίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού μέσω της εφηβικής λογοτεχνίας

Λέξεις Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, σχολική βία, εφηβική λογοτεχνία, δημιουργικές δραστηριότητες

Περίληψη: Η παρούσα εργασία εστιάζει στο φαινόμενο του
σχολικού εκφοβισμού και στην παρουσίαση ενός
εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισής του μέσω της
τέχνης της Λογοτεχνίας και της μελέτης ολόκληρου λογοτεχνικού έργου. Το βιβλίο που επιλέχθηκε
είναι Το λουζεράκι της Ελένης Τασοπούλου, που
προσεγγίζει πολυδιάστατα, αλλά με αληθοφανή και
εύληπτο για τους/τις μαθητές/τριες τρόπο, το φαινόμενο του bulling, οικοδομώντας μια επιτυχή αναπαράσταση της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας. Στόχοι της δράσης είναι
η κατανόηση του φαινομένου από τους/τις μαθητές/τριες, η ενδυνάμωση και η
ευαισθητοποίησή τους για την αντιμετώπιση και την αποφυγή του, καθώς και η
δημιουργία των προϋποθέσεων πρωτοβάθμιας πρόληψης. Η τεθείσα στοχοθεσία
επιτυγχάνεται με προσχεδιασμένες ερωτήσεις εμβάθυνσης στο κείμενο, δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, δραματοποίηση και εικαστικές δημιουργίες. Μέσω
αυτών, καλλιεργείται η κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση και παράλληλα προάγονται η ενσυναίσθηση, η βιωματικότητα και ο κριτικός γραμματισμός. Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες, κατανοώντας την ψυχοσύνθεση των ηρώων, τις σχέσεις
εξουσίας και τις λεπτές ισορροπίες των διαπροσωπικών σχέσεων, προετοιμάζονται για την πραγματική ζωή.

Keywords: school bullying, adolescent literature, school violence, creative writing activities

Abstract: Τhe present work focuses on school bullying and
the presentation of an alternative way of dealing
with it, through the Art of Literature and more
specifically through the study of an entire literary
work. Eleni Tasopoulou’s book entitled Louzeraki
was selected as it uses a multidimensional and
realistic but yet understandable to students way
to address the phenomenon of bullying through
the successful representation of modern, school
reality. The objective of our action is to help the students to understand the
bullying phenomenon and through their awareness to confront, avoid and/or
finally prevent the formation of the primary conditions that lead to creation
of such problems. This is achieved by pre-designed and in-depth questions
regarding the text, creative writing activities, dramatization and artistic
creations. Through them, social-emotional learning is cultivated and at the same
time empathy, experientialism, and critical literacy are promoted. Finally, the
participants, through the understanding of the psychosynthesis of the heroes,
the power relations, and the delicate balances of interpersonal relationships,
are prepares for real life.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού μέσω της εφηβικής λογοτεχνίας”

Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης στη λήψη αποφάσεων

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Απόστολος Βαγενάς
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης στη λήψη αποφάσεων

Λέξεις Κλειδιά: συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, λήψη αποφάσεων, σχολικό περιβάλλον, διαδικασία μάθησης, ενίσχυση δασκάλων, σχολική κουλτούρα

Περίληψη: Το σχολείο, όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία, αποτελεί αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι της
κοινωνίας, με αποτέλεσμα να την επηρεάζει αλλά
και να επηρεάζεται από αυτή. Προς σ’ αυτήν την
κατεύθυνση, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους
εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά
στη λήψη των εκπαιδευτικών αποφάσεων, κάτι που
θα ενισχύσει το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης.
Το παρόν άρθρο, λοιπόν, θα μελετήσει το μοντέλο
αυτό όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων, την
επίδρασή του στο σχολικό περιβάλλον και στη διαδικασία μάθησης, ενώ, τέλος,
θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματά του έναντι των υπόλοιπων μοντέλων, καθώς
και οι παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή του.

Keywords: collaborative leadership, decision making, school environment, learning process, teacher empowerment, school culture

Abstract: Τhe school, as it is known by the bibliography,
consists an inextricable and active part of the
society as its outcome is both to affect and be
affected by society’s function. Ιn this direction,
all the involved members should participate in
decision making as it reinforces the collaborative
agency in educational management. In this paper,
we will discuss how collaborative leadership is
associated with decision making, its effect on school
environment and learning process and finally we
will examine the advantages compared to the other
types of school management and the factors which prevent its implementation.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης στη λήψη αποφάσεων”

Σχολείο και διαπολιτισμικότητα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Άννα-Μαρία Καρακωνσταντίνου
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχολείο και διαπολιτισμικότητα

Λέξεις Κλειδιά: πολυπολιτισμικότητα, μαθητές, κοινωνικές ανισότητες, εκπαίδευση

Περίληψη: Η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων
της Ανατολικής Ευρώπης, σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, είναι γεγονότα που
επέφεραν, μεταξύ άλλων, την αναζωπύρωση του εθνικισμού και τον πολλαπλασιασμό των εθνοτικών και
ταυτοτικών συγκρούσεων στον κόσμο.1
Πυκνώνουν
επίσης ολοένα και περισσότερο οι ομάδες ατόμων οι
οποίες, για να υπερασπιστούν την ταυτότητά τους,
χρησιμοποιούν κάθε μέσο, όχι μόνο για την ενίσχυση της δικής τους, αλλά και
για την εξάλειψη της ταυτότητας των άλλων. Εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου
αποτελούν, εκτός του εθνικισμού, ο ρατσισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός.2
H σύγχρονη πολυπολιτισμικότητα και η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης δημιουργούν «νέες προϋποθέσεις εκκοινωνισμού του μαθητικού πληθυσμού»:3
τα
παιδιά καλούνται να ζήσουν σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό
κοινωνικό χώρο, να αναπτύξουν σχέσεις με πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές,
να εξοικειωθούν με ποικίλους τρόπους ζωής, να έρθουν αντιμέτωποι με κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα. Οι παραδοχές της απόλυτης γλωσσικής και πολιτισμικής ομοιογένειας, που καθορίζουν τους
στόχους της αγωγής και τη σχολική πράξη, δεν μπορούν να αποτελέσουν τη
βάση για τη δημιουργία ενός σχολείου ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές
σε συνθήκες πολιτισμικής πολυμορφίας (Γκόβαρης κ.ά., 2007). Διαμορφώνονται,
επομένως, νέοι όροι για αλλαγές στις προσεγγίσεις του ρόλου της εκπαίδευσης
στην κοινωνία της μετανεωτερικότητας4
(Μάρκου, 2004).

Keywords: multiculturalism, students, social inequalities, education

Abstract: The collapse of the communist regimes in Eastern
Europe, combined with the process of globalization,
are events that have caused, among other things, the
resurgence of nationalism and the proliferation of
ethnic and identity conflicts in the world (Taguieff,
2002). Also increasingly concentrating are groups
of people who for to defend their identity, they use
every means not only to strengthen them of their own, but also to destroy the
identity of others. Manifestations of this apart from nationalism, racism and
religion are also part of the phenomenon fanaticism (Vryzas, 1997). Modern
multiculturalism and the process of globalization create “new conditions for the
socialization of the student population’’ (Govaris, Theodoropoulou & Kontakos,
2007): children are called to live in a constantly changing multicultural
social space, to develop relationships with culturally different students, to
become familiar with a variety of lifestyles, to deal with social inequalities
and discrimination, prejudice and stereotypes. The assumptions of absolute
linguistic and cultural homogeneity that define the goals of education and
school practice cannot be the basis for creating a school of equal opportunities
for all students in conditions of cultural diversity (Govaris et al., 2007). New
conditions are therefore being formed for changes in the approaches to the
role of education in postmodern society (Markou, 2004).

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Σχολείο και διαπολιτισμικότητα”

Η συμβολή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή σχολικής μονάδας στην εύρυθμη λειτουργία της

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Άννα Τσομπανάκη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η συμβολή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή σχολικής μονάδας στην εύρυθμη λειτουργία της

Λέξεις Κλειδιά: διευθυντής, επικοινωνιακές δεξιότητες, σχολική μονάδα, αποτελεσματικότητα

Περίληψη: Στη σημερινή εποχή, η αγορά εργασίας, προκειμένου
να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές επιταγές, αυξάνει τις απαιτήσεις της, δημιουργώντας ένα
ανταγωνιστικό πλαίσιο μεταξύ των οργανισμών. Το
εκπαιδευτικό σύστημα, όντας ένας οργανισμός, δεν
μπορεί να παραμείνει στάσιμο μέσα σε όλη αυτή τη
συνεχόμενη εξέλιξη και ανάπτυξη. Η εξασφάλιση
της επιτυχίας, μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, θεωρείται βασικό μέλημα κάθε εκπαιδευτικού θεσμού.
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή σχολικής μονάδας εξασφαλίζουν
καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας,
επιδρώντας θετικά στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων του διευθυντή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά τη συλλογή δεδομένων, έδειξαν ότι η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί πως η συμβολή των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων επιδρά καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας,
έχοντας ως πρόσωπο-κλειδί τον διευθυντή.

Keywords: communication, principal, communication skills, effectiveness

Abstract: Nowadays, the labor market, in order to meet
modern social requirements, is increasing its
demands, creating a competitive environment
between organizations. The educational system,
being an organization, cannot remain stagnant
throughout this continuous evolution and
development. Ensuring success through the
effective operation of the school unit is considered a key concern of every
educational institution. The communication skills of the principal of the school
unit, ensure better interpersonal relations between the members of the school
community, having a positive effect on ensuring its smooth operation. The
purpose of this paper is to highlight the importance of the Communication
Skills of the Principal in the effective operation of the school unit. The results
of the research after the data collection showed that the majority of teachers
consider that communication skills are a key component of an effective school
unit and ensure its smooth operation.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Η συμβολή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή σχολικής μονάδας στην εύρυθμη λειτουργία της”

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά ατυχήματα και τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αναστασία Στατήρη, Αγλαΐα Σταμπολτζή
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά ατυχήματα και τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή

Λέξεις Κλειδιά: σχολικός νοσηλευτής, σχολικά ατυχήματα, εκπαιδευτικοί, αντιλήψεις και στάσεις

Περίληψη: Η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας σε παιδιά
στη χώρα μας είναι τα ατυχήματα. Ο ρόλος του/
της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας περιλαμβάνει
την πρόληψη και αντιμετώπιση των σχολικών
ατυχημάτων αλλά και τη φροντίδα για τη διατήρηση του ευ ζην των μαθητών. Η παρούσα έρευνα
διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά
με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός σχολικού
νοσηλευτή. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν δεδομένα
όσον αφορά τη συχνότητα, τα είδη και τους τρόπους πρόληψης ατυχημάτων
στον χώρο του σχολείου. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 100
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (85 γυναίκες και 15 άντρες), με το
μεγαλύτερο ποσοστό να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 26-35 ετών. Για τη συλλογή των δεδομένων κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο με βάση τη βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στην προσφορά
υπηρεσιών από τους/τις σχολικούς/ές νοσηλευτές/τριες προς όλα τα μέλη της
σχολικής κοινότητας κι όχι μόνο προς τους μαθητές με χρόνια νοσήματα. Οι ίδιοι δεν είναι ικανοποιημένοι από την ενδοσχολική εκπαίδευσή τους σε θέματα προαγωγής της υγείας και θεωρούν απαραίτητη τη λήψη προστατευτικών
μέτρων, ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες περιβάλλοντος στο σχολείο
και ανθρώπινες συμπεριφορές προστασίας από τα ατυχήματα, με τη συνεργασία
του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας.

Keywords: school nurse, school accidents, teachers’ perceptions

Abstract: Accidents are the first causes of death and disability
in children in our country. The role of school nurse
is to the prevent school accidents and care for
the well-being of students and particularly for
students with chronic health problems. The present
study explores the perceptions of primary school
teachers about the role and responsibilities of the school nurse. In addition,
data were collected on the frequency and types of accidents at school. The
sample of the study consisted of 100 primary school teachers (85 women and
15 men) with the largest percentage belonging to the age group 26-35 years. A
questionnaire based on the literature was constructed to collect the data. The
questionnaire was completed electronically by all participants. According to
the results, teachers emphasize the provision of services by school nurses to
all members of the school community and not only to students with chronic
diseases. Teachers are dissatisfied with the in-school training in health issues
they receive and they are in favor of protective measures to create safe
environmental conditions at school. The collaboration of teachers and nurses
is also crucial for the prevention of accidents.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά ατυχήματα και τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή”

Ενθαρρύνοντας την κριτική αποτίμηση μιας κρίσης στο μάθημα της Ιστορίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αικατερίνη Πιτρόπου, Γεώργιος Τσερπές, Παντελεήμων Χιονίδης
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ενθαρρύνοντας την κριτική αποτίμηση μιας κρίσης στο μάθημα της Ιστορίας

Λέξεις Κλειδιά: κρίση, Ιστορία, κλασική Αθήνα, Μεσοπόλεμος, Χούντα

Περίληψη: Η παρουσίαση μιας εικόνας για τον πολύπλοκο
κόσμο, που θα βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να πορευθούν με ασφάλεια μέσα σε αυτόν,
θεωρείται βασικός στόχος της εκπαίδευσης στον
21ο αιώνα. Η επιθυμία να συνδεθεί η μάθηση με
τα καθημερινά βιώματα των μαθητών καθιστά επιβεβλημένη την αναφορά σε περιπτώσεις παγκόσμιας και ελληνικής κρίσης, χωρίς η σχολική αίθουσα να χρησιμοποιηθεί για την
επιβολή μιας «αλήθειας» βασισμένης σε ιδεολογικές εμμονές. Σε αυτό το άρθρο
δίνεται ένα παράδειγμα δημιουργίας διδακτικού υλικού για την πραγμάτευση
της έννοιας της «κρίσης» με βάση τη δραστηριοποίηση του μαθητή και στόχο τον
«προβληματισμό» του. Στη Γ΄ Γυμνασίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζουν
την αθηναϊκή κοινωνία στα χρόνια των Τριάκοντα Τυράννων (Αρχαία Ιστορία),
την ευρωπαϊκή πραγματικότητα μετά την οικονομική καταστροφή του 1929 και
τις εξελίξεις στην Ελλάδα στα χρόνια 1967-1974 (Νεότερη Ιστορία). Αξιοποιώντας
τη συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων, διαμορφώνονται κοινά ερωτήματα και
προκύπτουν συμπεράσματα για τα αίτια, τις μορφές και τις συνέπειες μιας κρίσης.

Keywords: crisis, History, classical Athens, Interwar period, Greek junta

Abstract: A key aspect of education in the 21st century is to
present the image of a complicated world that will
help students cope safely with it. The need to relate
learning with the daily experiences of students
makes it necessary to refer to cases of global and
Greek crises taking care, of course, not to impose
ideological obsessions on the students. This article
provides an example of creating teaching material to negotiate the concept of
“crisis” based on the students’ activity and aiming at raising the awareness of
young people on social and political problems. High school students examine
Athenian society during the period of the Thirty Tyrants (Ancient History), the
aftermath of the economic catastrophe of 1929, and developments in Greece
in 1967-1974 (Modern History). Utilizing the cooperation between teachers,
common questions are formed and conclusions are drawn about the causes,
forms and consequences of a crisis.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Ενθαρρύνοντας την κριτική αποτίμηση μιας κρίσης στο μάθημα της Ιστορίας”

Σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής και της μάθησης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αθηνά Καρολίδου
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής και της μάθησης

Λέξεις Κλειδιά: σχολική κοινότητα, διαπροσωπικές σχέσεις, αλληλεπίδραση, σχολική αγωγή, μάθηση

Περίληψη: Οι ραγδαίες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και
τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν όλα τα μέλη της
σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο/η εκπαιδευτικός καλείται
να ανταποκριθεί στις εξελίξεις αυτές, συμβάλλοντας
ταυτόχρονα, με την ορθή χρήση ατομικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/
τριών τους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τη διαρκή
αυτομόρφωση και επιμόρφωση του/της εκπαιδευτικού, προκειμένου αυτές να
αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα στην αλληλεπίδραση μεταξύ
μαθητών/τριών – εκπαιδευτικών.
Στο εισαγωγικό μέρος του άρθρου γίνεται προσδιορισμός των σχέσεων μαθητών/
τριών – εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής και της μάθησης. Στη
συνέχεια, αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις
στη σχολική τάξη. Αναπτύσσονται επίσης θέματα διαχείρισης αυτών των σχέσεων
και της σχολικής τάξης εν γένει. Τέλος, παρουσιάζονται συμπερασματικά βασικές
θέσεις που αφορούν την αμφίδρομη σχέση μαθητή/τριας – εκπαιδευτικού, τόσο
από τη μελέτη της βιβλιογραφίας όσο και από προσωπικές εμπειρίες και βιώματα.

Keywords: school community, interpersonal relationships, interaction, school education, learning

Abstract: The rapid political, social, economic and technological
developments are affecting all members of the school
community and consequently their interpersonal
relationships. The teacher is called upon to respond
to these developments, while contributing to the
proper use of individual, psychological and social
factors in the multifaceted development of their
students’ personalities. This implies the continuous
self-education and training of the teacher in order
to be used as effectively as possible in the relationship of interaction between
students and teachers.
In the introductory part of the article, the relationships of teacher and students
in the context of school education and learning are defined. The following are
the factors that affect the interpersonal relationships of the classroom. Issues
of managing these relationships and the classroom in general are also being
developed. Finally, key positions concerning the two-way teacher-student
relationship are presented, both from the study of the literature and from
personal experiences.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής και της μάθησης”

Systematic assistance to start-ups using artificial intelligence and big data techniques: Theoretical documentation, tools and applications

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αθανάσιος Δαβαλάς
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Systematic assistance to start-ups using artificial intelligence and big data techniques: Theoretical documentation, tools and applications

Λέξεις Κλειδιά: τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλα δεδομένα, επιχειρηματική εκκίνηση, νεοφυής επιχείρηση, υποβοήθηση επιχειρηματικότητας, υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων

Περίληψη: H τεχνητή νοημοσύνη (AI) και οι τεχνικές μεγάλων δεδομένων αναδιαμορφώνουν τις παγκόσμιες οικονομίες και υπόσχονται να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, να ελαχιστοποιήσουν το κόστος των επιχειρήσεων και να προωθήσουν την αποδοτικότητα.

Αυτές οι τεχνολογίες συμβάλλουν ήδη σημαντικά στην καλύτερη ικανότητα λήψης αποφάσεων.
Αν και αυτές οι τεχνολογίες είναι σε πρώιμα στάδια, έχουν αποδειχθεί ότι έχουν σημαντικό αντίκτυπο
στις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Τα big data και η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας της μετασχηματιστικής δύναμης
που αυτές περιέχουν.

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτές τις τεχνικές για την ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους και για να προωθήσουν την ανάπτυξή τους σε έναν άκρως ανταγωνιστικό και δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό κόσμο.

Αν και οι ψηφιακές αυτές τεχνολογίες προσφέρουν πολλά στην επιχειρησιακή λειτουργία, συνοδεύονται από πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων:
της συγκέντρωσης δεδομένων στα χέρια λίγων, του ψηφιακού χάσματος που δημιουργεί η πρόσβαση ή μη σε αυτές, της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής μέσω χρήσης των προσωπικών δεδομένων τους, της παραβίασης συναφών ανθρώπινων δικαιωμάτων και της επιβάρυνσης που προκαλούν στην κλιματική αλλαγή οι τεχνολογίες αυτές.
Η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο έχει ως στόχο τη διερεύνηση, σχεδίαση, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης, επεκτάσιμης διαδικτυακής πλατφόρμας δημοσίευσης, ανάκτησης, σύνθεσης, ενορχήστρωσης και παροχής ηλεκτρονικής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών, για την υποβοήθηση – αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής εκκίνησης μιας start-up επιχείρησης, που
βασίζεται στις προαναφερθείσες σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικά πρότυπα.

Το άρθρο αυτό συνδυάζει τα πεδία Software-as-a-Service και Enterprise Mashups, που τοποθετούνται κάτω από την «ομπρέλα» του Διαδικτύου των Υπηρεσιών, καθώς και την εταιρική διαλειτουργικότητα και την ενσωμάτωση Enterprise Application.

Εξήντα πέντε συμμετέχοντες ερωτήθηκαν, ώστε να γίνει κατανοητό πώς τα big data και η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται από νεοσύστατες εταιρείες για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Τα ποσοστά εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών κατατάχθηκαν όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Ο δείκτης x2 χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα big data analytics χρησιμοποιούνται από νεοφυείς επιχειρήσεις για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Συνιστάται η ανάπτυξη και χρήση big data και τεχνητής νοημοσύνης να καθοδηγείται από τη συνεργασία μεταξύ διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων για την επίτευξη του ευρύτερου καλού.

Keywords: Artificial intelligence (AI); big data analytics, software-as-aservice, enterprise application, startups: digital divide, Start-ups valuation

Abstract: Artificial Intelligence (AI) and big data techniques
are reshaping global economies, promising to
enhance productivity, minimize costs of business,
and promote efficiency. These technologies have
contributed to the achievement of better lives
and better decision-making skill. Although these
technologies are in their infancy stages, they have
proven to have significant impact in people’s lives.
Big data techniques and artificial intelligence are
being used to address global challenges facing
businesses because of their transformational power.
Start-up businesses rely on these techniques to
enhance their productivity and foster growth in the highly competitive and
dynamic business world.…
Δείτε την Εργασία “Systematic assistance to start-ups using artificial intelligence and big data techniques: Theoretical documentation, tools and applications”

Mental toughness in young athletes: A systematic review

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Yiannis Rossides, Marianna Charalambous
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Mental toughness in young athletes: A systematic review

Λέξεις Κλειδιά: ψυχική αντοχή, αθλητισμός, νεαροί αθλητές, ατομικός αθλητισμός

Περίληψη: Η Ψυχική Ανθεκτικότητα (ΨΑ) αναφέρεται συχνά
ως το κύριο συστατικό των ψυχολογικών χαρακτηριστικών του αθλητή που τον οδηγεί στην επιτυχία.
Ποικίλες έρευνες έχουν παρατηρήσει αυτήν την
αμοιβαία θεωρία, παρ’ όλα αυτά περαιτέρω έρευνα
σε αυτόν τον τομέα θεωρείται αναγκαία.
Στόχος: Ο στόχος του τρέχοντος άρθρου είναι
να κάνει μια επισκόπηση της ποσοτικής βιβλιογραφίας σχετικά με την ΨΑ, τα
χαρακτηριστικά απόδοσης και προσωπικότητας, τα επίπεδα επίτευξης και το
ανταγωνιστικό πρότυπο και να εντοπίσει τα αποθέματα και αποτελέσματά τους
σε μεμονωμένα αθλήματα που παίζονται.
Μέθοδος: Οι εξετάσεις μέσω καθορισμένου βασικού όρου επιτεύχθηκαν σε 4
βάσεις δεδομένων από το 2010 μέχρι το 2020. Αποτελέσματα μιας κύριας εξέτασης
των αποκλειστικών αρχείων που εντοπίστηκαν (Ν = 294), 8 άρθρα από ομότιμους
κριτές τηρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμπερίληψη στην κριτική. Η ποιοτική εξέταση της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη βαθμολογία Οτάβα/Νιούκαστλ.
Αποτελέσματα: Από τις 296 εγγραφές που αποκτήθηκαν για πρώτη φορά, 8
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την κριτική. Μόνο ένας από αυτούς είχε σημαντικά
χαμηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση της προκατάληψης. Τα ερωτηματολόγια SMTQ, MTI, MTQ-48 βρέθηκε να χρησιμοποιούνται σε 5 μελέτες. Συμπέρασμα: Για μεμονωμένα αθλήματα μέτρησης ΨΑ, έχουν χρησιμοποιηθεί
εργαλεία γενικών χαρακτηριστικών, παράλληλα με τα αποθέματα ψυχικής ανθεκτικότητας, προκειμένου να δοθεί μια πιο ισορροπημένη ανατροφοδότηση σχετικά με την εκτίμηση του εαυτού/ζωής των αθλητών σε συνδυασμό με τα επίπεδα
εμπιστοσύνης, από τις μελέτες για ομαδικά αθλήματα που μπορούν να βασιστούν,
στην πλειοψηφία τους, στα ερωτηματολόγια Ψυχικής Αντοχής.

Keywords: mental toughness, sports, young athletes, individual sport

Abstract: Background: Mental toughness (MT) is often
referred as the main component of the athlete’s
psychological attributes leading them to success. A
variety of studies have observed this mutual theory,
research in this area needs further examination.
Objective: The aim of the current article is
to review the quantitative literature on MT,
performance and personality traits, achievement levels and competitive standard,
and identifying the inventories and their results on individual sports played.
Method: Examinations via a specified key term were achieved in 4 data bases
from 2010 until 2020. Resulting a primary screening of the exclusive records
that were identified (N = 294), 8 peer-reviewed articles met the eligibility
criteria for inclusion in the review. The quality examination of the research
occurred with Ottawa/Newcastle score.
Results: From the 296 records firstly obtained, 8 were used in this review.
Only one of those had a significantly lower score on the assessment of bias.
SMTQ, MTI, MTQ-48 questionnaires was found to be used in 5 studies.
Conclusion: For individual sports measuring MT, tools of general characteristics
have been used alongside the Mental Toughness Inventories in order to provide
a more balance feedback about the athletes self/life appreciation, confidence
levels, than studies on team sports that their majority can be based more on
the direct Mental Toughness questionnaires.

Κατεβάστε την εργασία:Δείτε την Εργασία “Mental toughness in young athletes: A systematic review”